Retencions del treball: comunicació de dades del perceptor de rendes del treball al seu pagador o de la variació de les dades prèviament comunicades (model 145)

Recordi que al gener la seva empresa ha de calcular la retenció de l’IRPF que aplicarà als seus treballadors, segons les retribucions previstes i la seva situació familiar.

Li recordem que cada vegada que un treballador comença a treballar en la seva empresa, vostè li ha de demanar que empleni el model 145, indicant quines són les seves dades personals i familiars. Aquesta informació servirà a la seva empresa per a calcular la retenció que haurà de practicar-li en la nòmina.

A més, hauria d’informar als seus empleats que si en el futur canvia alguna de les circumstàncies inicialment informades, també hauran de comunicar-l’hi mitjançant el model 145.

Per a obtenir la previsió d’ingressos d’un treballador, computi el seu salari fix anual i la retribució variable que previsiblement percebrà. Computi com a mínim el variable de l’any anterior, tret que existeixin elements objectius que acreditin que enguany serà inferior. Afegeixi també els salaris en espècie.

Model 145

Per conèixer la situació familiar dels seus empleats, demani’ls que completin i li lliurin el model 145. Si un empleat ja li va lliurar aquest model anteriorment (per exemple, quan va signar el contracte de treball) no és imprescindible que cada any l’hi torni a lliurar, excepte si es modifiquen les seves circumstàncies personals. No obstant això, perquè la seva empresa tingui sempre les dades actualitzades el millor és que cada mes de gener sol·liciti a la seva plantilla que li lliuri aquest model emplenat.

Atès que molts treballadors obliden realitzar aquesta comunicació, és convenient que al gener els ofereixi la possibilitat d’emplenar un model 145 per comunicar aquells canvis produïts l’any anterior i que encara no hagin comunicat. Encara que aquest oferiment no és obligatori -són ells els qui han de comunicar els canvis-, tots en sortiran beneficiats:

  • Si els canvis suposen un menor tipus de retenció, els seus treballadors rebran un net més elevat cada mes. I si suposen un augment, evitaran les sancions que els pot imposar Hisenda per no comunicar aquests canvis a l’empresa.
  • D’altra banda, la seva empresa evitarà que els seus treballadors li comuniquin els canvis que van tenir lloc l’any anterior en un altre moment (per exemple, a meitat d’any), la qual cosa l’obligaria a recalcular el tipus de retenció establert al gener.

La comunicació de les dades relatives a la situació personal i familiar del perceptor, s’haurà d’efectuar amb anterioritat al primer dia de cada any natural o de l’inici de la relació laboral, considerant la situació que previsiblement existirà en aquestes dates. El pagador haurà de conservar a la disposició de l’Administració tributària, al costat de les comunicacions presentades pels perceptors, els documents que hagin estat aportats acompanyant-les.

La falta de comunicació al pagador de les circumstàncies personals i familiars, així com de la realització de pagaments que influeixen en la determinació del tipus de retenció, determinarà que apliqui el tipus de retenció corresponent sense tenir en compte aquestes circumstàncies. 

Atenció. La inclusió de dades falses, incompletes o inexactes en aquesta comunicació, així com la falta de comunicació de les seves variacions que, en cas de ser conegudes pel pagador, haguessin determinat una retenció superior, constitueix infracció tributària sancionable amb multa del 35 al 150 per 100 de les quantitats que s’haguessin deixat de retenir per aquesta causa. 

El moment en el qual el treballador haurà de comunicar el canvi de les seves circumstàncies personals o familiars serà diferent segons el cas. D’aquesta manera, el treballador haurà d’informar-lo en el termini de 10 dies des que es produeixi el canvi en les seves circumstàncies si es donen els dos següents requisits al mateix temps:

  • Quan el canvi suposi un augment del tipus de retenció aplicable.
  • Quan per a aquest canvi la Llei hagi previst que és possible regularitzar el tipus de retenció a meitat d’any.

Sense res més a afegir, rebi una salutació cordial

Lecturas: 291