Supressió a Catalunya dels tipus reduïts de l’impost sobre actes jurídics documentats aplicables a la signatura de préstecs amb garantia hipotecària

El DOGC del dia 15 de novembre de 2018 ha publicat el Decret llei 6/2018, de 13 de novembre, relatiu al tipus de gravamen aplicable a les escriptures públiques que documenten l’atorgament de préstecs o crèdits amb garantia hipotecària.

El Decret aprovat pel Govern de la Generalitat suprimeix les lletres a) i d) de l’article 7 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, les quals fixaven uns tipus impositius reduïts de l’impost d’actes jurídics documentats (AJD), aplicables en la formalització de préstecs amb garantia hipotecària en determinats supòsits.

En l’exercici de la competència normativa de què disposa per aprovar els tipus impositius, la Generalitat havia establert diferents tipus reduïts de gravamen: per formalitzar préstecs hipotecaris per a l’adquisició d’habitatges declarats protegits (0,1%); i, en el cas de contribuents de 32 anys o menys (0,5%) o amb una discapacitat acreditada igual o superior al 33% (0,5%), per formalitzar préstecs hipotecaris per a la compra de l’habitatge habitual.

En tots aquests supòsits la voluntat del legislador era reduir la càrrega fiscal per a determinats contribuents, en atenció a la seva capacitat econòmica i per facilitar-los l’accés a l’habitatge. Ara bé, aquesta finalitat queda desvirtuada des del moment en què esdevé contribuent del tribut l’entitat prestadora.

Després de la supressió d’aquests tipus impositius reduïts, a partir d’ara, tots els documents que formalitzin l’atorgament de préstecs amb garantia hipotecària estaran subjectes al tipus general del gravamen —quota gradual, actes jurídics documentats—, que és de l’1,5%.

Amb el nou Decret llei, s’ha volgut dotar de seguretat jurídica el tribut i aclarir els tipus impositius, després de les sentències del Tribunal Suprem i el canvi normatiu efectuat pel Govern de l’Estat, vigent des del passat 10.11.2018 (Reial decret llei 17/2018, de 8 de novembre), d’acord amb el qual han de ser les entitats financeres i no les persones prestatàries els subjectes passius d’aquest tribut.

Aquest Decret llei ha entrat en vigor a partir del dia 16 de novembre de 2018.

Lecturas: 1.070