Marcos Martínez Fernández

Soci

Àrees de pràctica:

Dret Administratiu

Sectors

Contractació Pública

Urbanisme

Propietat Immobiliària, Construcció i Obres Públiques

Reclamacions de responsabilitat patrimonial

Medi Ambient

Subvencions

Litigació contenciosa administrativa

“És important escoltar el client, no només per determinar quines són les seves necessitats d’assessorament i quins serveis s’adapten millor a aquestes necessitats, sinó també per entendre quines implicacions té l’assumpte per a ell i per saber què espera de tu”

Experiència

Assessorament a societats i a empreses públiques, principalment en la realització dels treballs següents:

 • Assessorament legal integral en processos de contractació pública a Administracions i entitats públiques, i a particulars, mitjançant l’estructuració de tot tipus de licitacions (procediments oberts, simplificats, acords marc, etc), redacció de plecs, emissió d’informes, formant part de Meses de Contractació, assessorant en la preparació d’ofertes a particulars, redactant recursos en via administrativa (p.e. recurs especial en matèria de contractació) i en via contenciosa administrativa, resolució de consultes i emissió d’ informes, etc.

 • Assessorament legal durant l’execució de contractes i en processos de crisi contractual a Administracions i entitats públiques, i a particulars (p.e. problemàtica durant la recepció d’obres i altres prestacions; modificacions contractuals; negociació i resolució de contractes; imposició de penalitats; defensa enfront de reclamacions de responsabilitat contractual; reclamacions de quantitat; reequilibris i revisions de preus, etc.).

 • Assessorament legal integral en matèria urbanística i mediambiental a Administracions i entitats públiques, i a particulars (p.e. assessorament legal en la redacció i tramitació d’instruments de planejament urbanístic, i en la redacció i tramitació de projectes de reparcel·lació i d’obres d’urbanització; assessorament a Juntes de Compensació i a Entitats Urbanístiques de Conservació; impugnació judicial de tot tipus d’instruments de planejament urbanístic, territorial i sectorial; defensa en procediments de disciplina en matèria urbanística i d’ activitats; impugnació i defensa d’ autoritzacions i llicències ambientals; autoritzacions sectorials; etc.).

 • Due diligence urbanística i de llicències, redacció d’ informes red flag, emissió d’informes i dictàmens en matèria urbanística, etc.

 •  

  Assessorament legal i defensa jurídica en matèria de reclamacions de responsabilitat patrimonial contra l’Administració pública (p.e. mala praxi mèdica, danys en vies públiques; danys covid; danys derivats de modificacions de planejament urbanístic, etc.).

   

 • Assessorament en la preparació de sol·licituds per a projectes subvencionables, en els tràmits de justificació de despeses subvencionables, en processos de reintegrament de subvencions, etc.

   

 • Defensa jurídica en tot tipus de processos contenciosos administratius i en totes les instàncies (p.e. processos abreujats, ordinaris, recursos d’apel·lació i recursos de cassació).

Formació

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona el juny de 1998. Premi extraordinari de llicenciatura de la promoció 1993-1998.

Ha estat ponent en nombroses conferències i ha impartit classes en diferents cursos de formació universitària, en institucions com l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, i ha donat formació per al personal intern de diverses Administracions Públiques (entre d’altres l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, …). Impartició de sessions en jornades i congressos.

Idiomes: anglès

Publicaciones