Procés de selecció

Amb l’objectiu d’oferir als nostres clients el millor servei jurídic, Manubens Advocats selecciona els millors professionals de el futur de l’advocacia.

Què busquem?

Manubens Advocats selecciona els seus professionals entre les millors universitats espanyoles i estrangeres. Per mantenir i millorar la qualitat de la pràctica professional busquem professionals que acreditin coneixement i rendiment excel·lent no només en el camp acadèmic sinó també en altres àmbits socials.

En el convenciment que ‘nostres’ persones són el gran actiu, volem comptar amb professionals proactius que sàpiguen anticipar-se a les necessitats del client i amb clara vocació d’ajudar en el dia a dia, sent el seu assessor més d’advocat.

Què oferim?

Oferim poder incorporar-se a un despatx líder. Per a això, posem a la teva disposició un pla de carrera professional personalitzat, promovent activament la formació contínua i de contrastada qualitat gràcies a una cultura empresarial sòlida i consistent.

Així, serà possible obtenir el millor de cada professional, incentivant el desig de superació i implantant una cultura de qualitat basada en l’esforç, la responsabilitat i l’empatia amb el client.

    Acepto y consiento el contenido de la cláusula de Protección de Datos de Carácter Personal, y recibir newsletters y artículos legales.

    Acepto y consiento recibir comunicaciones comerciales o publicitarias, u ofertas promocionales por vía electrónica.

    Datos de Carácter Personal (LOPD, en adelante), y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999 (RLOPD, en adelante), mediante la aceptación de la presente cláusula Vd. consiente que su dirección de correo electrónico sea incorporada en un Fichero de datos de carácter personal, denominado “Suscriptores de la Newsletter”, que responde a la finalidad de enviar newsletters y artículos de contenido legal o jurídico a todos aquellos que lo soliciten, y de enviar comunicaciones comerciales o publicitarias, u ofertas promocionales, sobre los servicios de MANUBENS ABOGADOS. La entidad responsable del presente Fichero es MANUBENS Y ASOCIADOS, S.L.P.

    Por otra parte, mediante la marcación de la casilla correspondiente, Vd. consentirá de forma expresa el tratamiento de sus datos personales a efectos de recibir comunicaciones comerciales o publicitarias, u ofertas promocionales, relativas a esta Compañía, o a productos o servicios que se oferten por ella, así como la propia recepción de dichas comunicaciones mediante correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente.

    Vd. podrá revocar en cualquier momento los consentimientos anteriores, así como ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, dirigiendo una carta a la sede social de la Compañía, sita en Avenida Diagonal nº 682, 3ª Planta, 08034, Barcelona, o bien remitiendo un correo electrónico a tales efectos a la siguiente dirección: Barcelona, o bien remitiendo un correo electrónico a tales efectos a la siguiente dirección: lopd@manubens.com.