Anàlisi del nou impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques

El passat dia 26 d’abril, el Ple del Parlament de Catalunya, va aprovar la proposició de Llei per l’aplicació del nou “Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques”.

1.- Què vol gravar aquest nou impost?

Constitueix fet imposable de l’Impost sobre els actius no productius la tinença, per part del subjecte passiu, en la data de meritació de l’impost, dels següents actius quan siguin no productius i estiguin situats a Catalunya:

 • Béns immobles.
 • Vehicles a motor de potència igual o superior a dos-cents cavalls.
 • Embarcacions de lleure.
 • Aeronaus.
 • Objectes d’art i antiguitats amb un valor superior al que estableix la Llei del Patrimoni històric.
 • Joies.

Són subjectes passius de l’Impost, a títol de contribuents, les persones jurídiques i les entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d’imposició, definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general. En tots els casos, el subjecte passiu ha de tenir objecte mercantil.

A aquests efectes, la tinença dels actius és determinada, entre d’altres, per la titularitat a títol de propietat o la titularitat d’un dret real de superfície, usdefruit o ús.

2.- Quan els béns es consideren situats a Catalunya?

A efectes d’aquest impost, són béns localitzats a Catalunya:

 1. Els béns immobles situats en el territori de Catalunya.
 2. Els vehicles de motor, les embarcacions, les aeronaus, les obres d’art, les antiguitats i les joies, la tinença dels quals correspon als contribuents d’aquest impost.

3.- Què s’entén per actius no productius?

La pròpia llei especifica que un actiu no productiu és aquell que no està afecte a cap activitat econòmica o de servei públic. A aquests efectes, la llei precisa que:

Són actius afectes a una activitat econòmica els que, com a factor o mitjà de producció, s’utilitzen en l’explotació de l’activitat econòmica del subjecte passiu”.

Així mateix, són actius no productius als efectes d’aquest impost, aquells que es destinen a un ús o aprofitament privatiu o, en el cas de béns destinats a lloguer, ho son a utilitat de determinades persones vinculades. Més concretament, són actius no productius el actius citats anteriorment que:

 • Són cedits de manera gratuïta als propietaris, socis i partícips del subjecte passiu o a persones vinculades a aquests, i que els destinen totalment o parcialment per a l’ús propi o aprofitament privat, tret que utilitzar-los constitueixi una retribució en espècie.
 • Són cedits, mitjançant preu, als propietaris, socis i partícips del subjecte passiu o a persones vinculades a aquests, o a entitats participades per qualsevol d’elles, per a ésser destinats totalment o parcialment a usos o aprofitaments privats, llevat que aquest satisfacin per la cessió del bé el preu de mercat, treballin de manera efectiva a la societat i percebin per això una retribució d’import superior al preu de cessió. 

En aquest context, s’entén per persones o entitats vinculades les que ho són a efectes de l’Impost sobre Societats.

Per tant, en aquest punt, serà important veure si estan incloses en el cas concret les persones que, a priori, poder ser considerades vinculades. En aquest context, cal recordar que segons l’Impost sobre Societats, són vinculats:

 • Una entitat i els seus socis o partícips.
 • Una entitat i els seus consellers o administradors, excepte en el corresponent a la retribució per l’exercici de les seves funcions.
 • Una entitat i els cònjuges o persones unides per relació de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau dels socis o partícips, consellers o administradors. 
 • Dos entitats que pertanyin a un grup.
 • Una entitat i els consellers o administradors d’un altre entitat, quan ambdues entitats pertanyin a un grup.
 • Una entitat i un altre entitat participada per la primera indirectament en, almenys, el 25 per cent del capital social o dels fons propis.
 • Dos entitats en les quals els mateixos socis, partícips o els seus cònjuges, o persones unides per relació de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau, participen, directa o indirectament, en almenys, el 25 per cent del capital social o dels fons propis.
 • Una entitat resident en territori espanyol i els seus establiments permanents a l’estranger.

S’ha de tenir en compte que, en els supòsits on la vinculació es defineixi en funció de la relació dels socis o partícips amb l’entitat, la participació haurà de ser igual o superior al 25 per cent. A més, la menció dels administradors inclourà tant als de dret com als de fet.

Hi ha una excepció important a tenir en compte: l’impost no aplica en aquells casos en el quals qui utilitza o gaudeix de l’immoble sigui treballador de la societat no propietari, no soci, ni partícip de la societat o entitat tercera participada per aquests.

Segons l’anterior, i amb independència de que la societat llogui altres immobles a tercers, aquells que estiguin cedits a vinculats, podrien estar sotmesos a l’impost.

4.- Base imposable.

Pel que fa a la base imposable del futur impost català, aquesta estarà constituïda per la suma dels valors corresponents a tots el actius no productius.

En aquest sentit, la llei estableix l’aplicació d’unes regles específiques. Particularment:

 • en el cas dels béns immobles i els drets que recauen sobre aquests, la valoració es realitza pel valor cadastral del bé immoble (sense aplicació de cap coeficient com sí succeeix a altres impostos com per exemple l’ITP i AJD i l’impost de successions i donacions).
 • En els vehicles a motor la valoració es fa segons el seu valor de mercat, admeten com a tal el valor assenyalat a les taules de vehicles usats aprovades als efectes de l’ITP i AJD i de l’impost de successions i donacions.

5.- Quota íntegra

A la base imposable així determinada, li serà d’aplicació una tarifa progressiva  que oscil·la entre el 0,21% i el 2,75%, és a dir, s’aplicarà aquesta tarifa sobre la suma dels valors corresponents a tots els actius “no productius” a la data de meritament de l’Impost, fixada, com regla general, el dia 1 de gener de cada any. No obstant l’anterior, per l’exercici 2017, l’impost es meritarà el 30 de juny.

6.- Entrada en vigor.

Finalment, comentar que la entrada en vigor d’aquesta llei tindrà lloc l’endemà d’haver estat publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  A aquests efectes, cal remarcar que a la data de realització d’aquesta nota informativa, aquesta publicació al Diari Oficial encara no s’ha produït.

Lecturas: 3.050