Efectes fiscals col·laterals de la no convalidació al congrés el passat dia 22 del Reial Decret Llei 21/2018

Fent referència a les novetats 2019 i en concret a la nova exempció que havíem comentat en Circulars precedents que assenyalaven que de cara a les autoliquidacions del model 600 relatives als arrendaments d’habitatges quedaven exemptes del TPO els arrendaments d’habitatges per a ús estable i permanent (als quals feia referència l’art. 2 de la Llei d’arrendaments urbans), subscrits a partir del 19 de desembre de 2018, cal aclarir que:

  • atès que el Congrés dels Diputats, en data 22.1.2019, no ha convalidat el Reial decret llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer (BOE 304, de 18 de desembre), que regulava, entre altres aspectes, l’esmentada exempció aplicable als arrendaments d’habitatges per a ús estable i permanent,
  • aquesta exempció quedarà sense efecte a partir de la data de publicació efectiva en el BOE de la Resolució del Congrés dels Diputats per la qual s’ordeni la publicació de l’acord de derogació del RDL 21/2018 esmentat, que es preveu per als pròxims dies.

Tornem, doncs, al punt de partida. Al menys de moment.

Lecturas: 886