Important Increment de l’Impost de Successions i Donacions a Catalunya

És previsible que en breu, al voltant de mitjans del mes de març (entre el 15 i el 18 segons l’evolució dels tràmits parlamentaris), es produeixi un important increment a l’impost de successions i donacions a Catalunya.

Això es conseqüència de la introducció al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, … del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya de la reforma d’alguns articles de l’Impost de Successions i Donacions català. 

En que consisteixen els canvis?

Deixant de banda qüestions menors, les modificacions se centren en tres punts:

  1. La introducció de la tributació per patrimoni preexistent.

Aquesta modificació comporta que malgrat que qui hereti o rebi una donació sigui un descendent, cònjuge, parella estable o fins i tot ascendent, si ja té un patrimoni superior a 500.000 € (això inclou immobles, estalvis, …) i en funció d’un determinat escalat, la seva tributació es multiplicarà per entre 1,1 i 1,2. És a dir: s’incrementarà entre un 10% i un 20% allò que hauria pagat si ho comparem amb l’actualitat.

Aquesta major tributació es independent que el receptor sigui un nen, un menor d’edat, una àvia o avi, vidus, vídues, …

I per suposat, és totalment indiferent que rebi immobles i no hagi líquid per assumir el deute tributari derivat, per exemple, d’una successió, que com és obvi, per la seva pròpia naturalesa no acostuma a ser voluntària. Això, com és obvi, agreujarà l’actual percentatge de renuncies a les herències, on Catalunya ja és, lamentablement, la Comunitat capdavantera dins l’Estat espanyol.

  1. És modifica la tarifa de bonificació de l’impost de successions excepte pels descendents menors de 21 anys.

Aquesta tarifa de bonificació consisteix en reduir la quota a ingressar en base a un percentatge, que actualment va del 99% al 20% de reducció.

Doncs amb els canvis previstos, la reducció passarà a ser d’entre el 60% i el 0%.

Com és obvi, això suposarà incrementar directa i considerablement la tributació dels descendents majors de 21 anys i dels ascendents.

  1. Pèrdua del dret a la bonificació si qui hereta opta per aplicar determinades reduccions a les que té dret (i que son quasi totes aquelles més habitualment utilitzades).

Això significa que a les liquidacions per successions que es meritin a partir de mitjans de març caldrà haver d’optar entre:

  • aplicar la bonificació -encara que reduïda tal com s’ha comentat a l’apartat b) anterior- però aleshores no poder aplicar, per exemple la reducció del 95% del valor d’una societat familiar o d’un negoci.
  • o a l’inrevés: no aplicar la bonificació, però, ara sí, acollir-se a la reducció del 95% de les participacions d’una societat familiar.

La lògica econòmica d’aquesta discriminació (acollir-se a una reducció obliga a abandonar l’altra, encara que el seu origen i justificació siguin totalment diferents) es difícil de justificar racionalment, més enllà de l’increment de recaptació que això comportarà.

És impossible quantificar l’efecte general que tots aquests canvis acumulats en una liquidació provocaran, ja que es tracta d’impostos personalíssims i amb una gran quantitat de variables.

Però per poder assenyalar només un petit tast dels efectes en cadascun dels dos impostos afectats calcularem dos supòsits:

  1. una donació de 2 MM € a un fill (sigui aquest valor de 2 MM € un edifici, sigui actius financers, …).

Actualment tributaria per una quota de 164.000 €.

Amb patrimoni preexistent i fets ens canvis abans esmentats a partir de mitjans del mes de març podria passar a tributar 196.800 € (un 20% més).

  1. una herència amb una base de 2 MM € on 200.000 € fossin accions d’una empresa familiar i la resta fossin bens en general amb patrimoni preexistent per part del receptor.

Optant per mantenir la reducció de l’empresa familiar, actualment tributaria 284.555 €

Amb els canvis passaria a tributar 533.040 €.

Òbviament, amb tot l’exposat la conclusió és evident: cal revisar els plantejaments i planificacions que sent vàlides actualment, ho deixaran de ser en breu.

Especialment preocupant és el cas de les herències on es barregi la recepció de participacions en societats familiars bonificades amb bens immobles o actius financers situades fora de les esmentades societats.

I en cas d’estar plantejant una donació, és evident que només pot haver un consell: cal anar al notari abans de l’entrada en vigor de les modificacions. Lecturas: 491