Regulació dels nous terminis de presentació d’autoliquidacions i pagament dels Tributs propis de la Generalitat de Catalunya que havien quedat suspesos

El DECRET LLEI 23/2020, de 9 de juny, de mesures urgents en matèria tributària publicat avui dia 11 de juny al DOGC i entrada en vigor avui mateix, s’ha aprovat en previsió que l’estat d’alarma s’aixequi en les properes setmanes.

Per això s’ha considerat necessària una nova norma que reguli novament aquells terminis que hauran de regir la presentació de les autoliquidacions que van quedar suspeses de conformitat amb l’article 14 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

La mesura es pren per donar a conèixer els nous terminis amb prou temps i garantir així als afectats el principi de seguretat jurídica.

Per aquest motiu s’ha modificat l’article 14 del Decret llei 7/2020 de 17 de març, que queda ara amb el següent redactat:

“Article 14

Suspensió dels terminis de presentació i ingrés de tributs. En l’àmbit d’aplicació dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits, s’estableix la suspensió de la presentació d’autoliquidacions i pagament dels esmentats tributs per al període comprès entre el 14 de març i el 30 de juny del 2020, ambdós inclosos.”

2.2 Tenint en compte el que disposa l’apartat anterior i, per als casos afectats per la suspensió, els terminis de presentació i ingrés, són els següents:

1. En l’impost sobre els habitatges buits corresponent a l’any 2019, el termini finalitza el 7 de juliol del 2020.

2. En el gravamen de protecció civil corresponent a l’exercici 2019, el termini finalitza el 18 de juliol del 2020, o el dia posterior immediatament hàbil.

3. En l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria corresponent a l’exercici 2019, el termini comprèn de l’1 al 20 de juliol del 2020.

4. En l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques corresponent a l’any 2020, el termini comprèn de l’1 al 31 de juliol del 2020.

5. En l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats:

a) En el supòsit de fets imposables meritats abans del 14 de març del 2020, i per als quals no hagués finalitzat, en aquesta data, el termini de presentació i ingrés en període voluntari, el termini comprèn el temps que, en el moment de la suspensió, restava per exhaurir de l’establert per la normativa de l’impost en aquella data. El termini s’inicia l’1 de juliol del 2020.

b) En el supòsit de fets imposables meritats posteriorment al 14 de març del 2020, el termini de presentació és el que estableix la normativa de l’impost i s’inicia l’1 de juliol del 2020.

6. En l’impost sobre successions i donacions:

a) En la modalitat de donacions, en el supòsit de fets imposables meritats abans del 14 de març del 2020, i per als quals no hagués finalitzat, en aquesta data, el termini de presentació i ingrés en període voluntari, el termini comprèn el temps que, en el moment de la suspensió, restava per exhaurir del que estableix la normativa de l’impost en aquella data. El termini s’inicia l’1 de juliol del 2020.

En els supòsits de fets imposables meritats amb posterioritat al 14 de març del 2020, el termini de presentació és el que estableix la normativa de l’impost i s’inicia l’1 de juliol del 2020.

b) En la modalitat de successions:

b.1 En el supòsit de fets imposables meritats abans del 14 de març del 2020, i per als quals no hagués finalitzat, en aquesta data, el termini de presentació i ingrés en període voluntari, el termini comprèn el temps que, en el moment de la suspensió, restava per exhaurir del termini que estableix la normativa de l’impost en aquesta data, més dos mesos més. El termini s’inicia l’1 de juliol del 2020.

b.2 En els supòsits de fets imposables meritats posteriorment al 14 de març del 2020, el termini de presentació és el que estableix la normativa de l’impost i s’inicia l’1 de juliol del 2020.

7. En el tribut que grava el joc de la plena o bingo, i per als cartrons subministrats en els mesos de febrer, març i abril del 2020, el termini comprèn de l’1 al 15 de juliol del 2020.

8. En el tribut que grava les màquines recreatives i d’atzar:

a) Per a l’autoliquidació corresponent al primer trimestre, el termini finalitza el 7 de juliol del 2020.

b) Per a l’autoliquidació corresponent al segon trimestre, el termini comprèn de l’1 al 20 de setembre del 2020, o el dia posterior immediatament hàbil.

9. En el tribut que grava els jocs en casinos, el pagament fraccionat corresponent al primer trimestre del 2020, i s’ha d’efectuar de l’1 al 20 de juliol del 2020.

10. En el supòsit dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus, el termini de presentació i ingrés de les autoliquidacions corresponents al primer trimestre de 2020 finalitza el 20 de juliol del 2020. Per a les autoliquidacions del segon, tercer i quart trimestres del 2020 es mantenen els terminis de presentació i ingrés establerts en la normativa reguladora dels cànons.

11. En les autoliquidacions mensuals, trimestrals i anuals de cànon de l’aigua, el termini comprèn de l’1 al 20 de juliol de 2020.”

Lecturas: 149