Immobiliari – Real Estate

L’assessorament en matèria immobiliària i patrimonial és una de les activitats històriques de la Firma. L’objectiu fonamental és l’optimització de les estructures contractuals sobre les quals s’estableix l’articulació del patrimoni del client posant èmfasi en l’anàlisi i el control dels aspectes jurídic-tributaris de les mateixes.

Gràcies a la dilatada experiència dels lletrats que conformen l’equip, Manubens Advocats aporta valor afegit als seus clients en l’assessorament i la redacció de tot tipus de contractes, així com en operacions de compravenda i sale and lease-back d’actius immobiliaris. També realitza contractes de permuta, convenis, procediments de requalificació i urbanització de sòl, contractes de construcció i de serveis i realitza auditories legals Due Diligence per a empreses promotores i inversors immobiliaris.

Construcció

Manubens Advocats respon a les necessitats d’assessorament al llarg de tot el procés de construcció d’edificacions, tant des de l’òptica del promotor i del constructor, com de la resta d’agents intervinents en el procés d’edificació.

Urbanisme

Manubens Advocats presta assessorament legal a particulars, administracions i empreses en totes les qüestions de Dret Urbanístic. Gràcies a l’àmplia experiència en la resolució de diverses problemàtiques, els professionals del Despatx ajuden a planificar, gestionar i executar projectes de desenvolupament de sòls, així com a elaborar tota mena de convenis.

Necessiteu ajuda legal per al vostre cas?

    Acepto y consiento el contenido de la cláusula de Protección de Datos de Carácter Personal, y recibir newsletters y artículos legales.

    Acepto y consiento recibir comunicaciones comerciales o publicitarias, u ofertas promocionales por vía electrónica.

    Datos de Carácter Personal (LOPD, en adelante), y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999 (RLOPD, en adelante), mediante la aceptación de la presente cláusula Vd. consiente que su dirección de correo electrónico sea incorporada en un Fichero de datos de carácter personal, denominado “Suscriptores de la Newsletter”, que responde a la finalidad de enviar newsletters y artículos de contenido legal o jurídico a todos aquellos que lo soliciten, y de enviar comunicaciones comerciales o publicitarias, u ofertas promocionales, sobre los servicios de MANUBENS ABOGADOS. La entidad responsable del presente Fichero es MANUBENS Y ASOCIADOS, S.L.P.

    Por otra parte, mediante la marcación de la casilla correspondiente, Vd. consentirá de forma expresa el tratamiento de sus datos personales a efectos de recibir comunicaciones comerciales o publicitarias, u ofertas promocionales, relativas a esta Compañía, o a productos o servicios que se oferten por ella, así como la propia recepción de dichas comunicaciones mediante correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente.

    Vd. podrá revocar en cualquier momento los consentimientos anteriores, así como ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, dirigiendo una carta a la sede social de la Compañía, sita en Avenida Diagonal nº 682, 3ª Planta, 08034, Barcelona, o bien remitiendo un correo electrónico a tales efectos a la siguiente dirección: Barcelona, o bien remitiendo un correo electrónico a tales efectos a la siguiente dirección: lopd@manubens.com.