Aprovats els projectes de llei dels impostos sobre serveis digitals i sobre transaccions financeres (taxes Google i Tobin)

El Consell de Ministres del passat 18 de febrer ha aprovat la remissió a les Corts Generals dels projectes de llei que creen l’impost sobre les transaccions financeres (taxa Tobin) i l’impost sobre determinats serveis digitals (taxa Google).

Com ja l’hem estat informant, una de les mesures fiscals recollides en l’acord programàtic del nou Govern, que el passat 30 de desembre es va signar entre el PSOE i Unides Podem (document d’intencions denominat “Coalició progressista”) era la implantació de nous tributs (les denominades taxes Tobin i Google), que ja es van presentar en l’anterior legislatura, però la seva tramitació no es va poder completar per la convocatòria d’eleccions.

Doncs bé, ara el Consell de Ministres del passat 18 de febrer ha aprovat la remissió a les Corts Generals dels projectes de llei que creen l’impost sobre les transaccions financeres (taxa Tobin) i l’impost sobre determinats serveis digitals (taxa Google).

Totes dues figures tributàries van en la línia traçada per la Comissió Europea, i que també defensen altres organismes internacionals, per a adequar el sistema fiscal a les noves àrees de negoci digital i també a la realitat transfronterera que implica la globalització i que no estan ben reflectides en el marc tributari actual. Aquests dos nous tributs ja es van presentar en l’anterior legislatura, però la seva tramitació no es va poder completar per la convocatòria d’eleccions.

Imposto sobre transaccions financeres (taxa Tobin)

Es tracta d’un impost indirecte que grava amb un 0,2% les operacions d’adquisició d’accions de societats espanyoles, amb independència de la residència dels agents que intervinguin en les operacions, sempre que siguin empreses cotitzades i que el valor de capitalització borsària de la societat sigui superior als 1.000 milions d’euros. D’aquesta forma, s’evita que l’impost afecti la compravenda d’accions de pimes.

A més, l’impost no afecta al mercat primari, per la qual cosa no tindrà impacte en les empreses que sortissin per primera vegada a borsa. El subjecte passiu és l’intermediari financer que transmeti o executi l’ordre d’adquisició.

Entre les adquisicions que estaran exemptes d’aquest gravamen, destaquen, a més de les operacions del mercat primari, les necessàries per al funcionament d’infraestructures del mercat, les de reestructuració empresarial, les que es realitzin entre societats del mateix grup i les cessions de caràcter temporal.

La liquidació de l’impost serà mensual i els contribuents hauran de presentar una declaració anual. L’estimació d’ingressos d’aquest gravamen és de 850 milions d’euros anuals.

Impost sobre determinats serveis digitals (taxa Google)

L’objectiu de l’impost, de caràcter indirecte, és gravar serveis digitals en els quals existeix una contribució essencial dels usuaris en el procés de creació de valor de l’empresa que presta aquests serveis, i a través dels quals l’empresa monetitza aquestes contribucions dels usuaris.

L’impost afecta a aquelles empreses que l’import net del seu volum de negocis superi els 750 milions d’euros a escala mundial i que els ingressos derivats dels serveis digitals afectat per l’impost superin els tres milions d’euros a Espanya. Aquests llindars ajuden a garantir que només es gravi a les grans empreses i que les pimes no estiguin afectades per aquest tribut.

El tipus de gravamen de l’impost és del 3% i s’aplica a tres conceptes: la prestació de serveis de publicitat en línia; serveis d’intermediació en línia; i la venda de dades generades a partir d’informació proporcionada per l’usuari.

En queden excloses la venda de béns o serveis entre els usuaris en el marc d’un servei d’intermediació en línia; i les vendes de béns o serveis contractats en línia a través de la web del proveïdor d’aquests béns o serveis on el proveïdor no actua com a intermediari.

La recaptació estimada és de 968 milions d’euros i la seva liquidació tindrà una periodicitat trimestral. No obstant això, de manera excepcional, aquest primer any el pagament s’efectuarà a la fi de 2020.

Caldrà esperar a la publicació dels textos dels projectes de llei per a conèixer el seu contingut (i les seves possibles diferències amb els projectes de llei presentats en l’anterior legislatura) i a la tramitació parlamentària de tots dos projectes per a conèixer la seva evolució.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Lecturas: 204