El Tribunal Constitucional anul·la el càlcul de la pensió de jubilació dels treballadors a temps parcial

El Tribunal Constitucional ha sumat el seu criteri al del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i en una sentència de 3 de juliol del 2019 ha declarat com a inconstitucional, nul i discriminatori per a la dona que existeixi desigualtat entre els treballadors a temps parcial i a temps complet en el càlcul de la pensió de jubilació.

El 70% dels llocs de treball a temps parcial està ocupat per dones. Per això, el Constitucional considera discriminatori que es calculin les seves pensions d’una forma diferent.

En concret ha declarat la nul·litat de l’incís “de jubilació i” del paràgraf primer de la regla tercera, lletra c), de la disposició addicional setena, apartat 1, del text refós de la Llei General de la Seguretat Social aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, en la redacció donada al precepte per l’art. 5.2 del Reial decret llei 11/2013, de 2 d’agost, per a la protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l’ordre econòmic i social.

La sentència, considera que aquest incís vulnera el dret a la igualtat entre els treballadors a temps complet i els treballadors a temps parcials en el càlcul de la quantia de la pensió per la manera de computar el període de cotització. A més, constitueix una discriminació indirecta per raó del sexe, en evidenciar-se estadísticament que la majoria dels treballadors a temps parcial són dones, la qual cosa ocasiona impacte advers sobre els treballadors d’un determinat sexe.

Quin article de la Constitució lesiona la normativa del contracte a temps parcial?

L’art. 14 de la Constitució Espanyola (CE), que diu el següent: “Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social”.

La normativa que s’anul·la provoca una discriminació indirecta per raó de sexe, i està en línia amb l’aconseguida pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea en la recent sentència de 8 de maig del 2019 (assumpte C-161/18).

Quin dret reconeix la sentència als treballadors a temps parcials? 

El dret al fet que un dia treballat sigui igual a un dia de cotització a la Seguretat Social, com els treballadors a temps complet. Aquest dret és independent de les hores treballades en aquest dia. Per tant, la sentència suprimeix el coeficient que s’utilitza ara per a mesurar el temps de contribució.

Té efectes retroactius la sentència del Tribunal Constitucional?

No. La resolució no tindrà retroactivitat i la declaració de nul·litat no afectarà ni als conflictes individuals jutjats amb anterioritat ni a les situacions administratives decretades en ferm.

No afecta als qui ja estan cobrant una pensió de treballadors a temps parcial, i als qui ja tenen reconegut el dret i començaran a cobrar-la pròximament. Tampoc als qui van treballar dos terços de la jornada, perquè amb el coeficient, ja tenen reconegut el dia complet de cotització. Tampoc als qui cobren pensions per sota de la renda mínima de la Seguretat Social, perquè ja tenen el complement.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Lecturas: 594