Hisenda retornarà l’IRPF de les prestacions de maternitat i paternitat encara que existeixi sentència ferma desestimatòria

L’Agència Estatal d’Administració Tributària ha publicat una nota en la qual aclareix que els reemborsaments afectaran a situacions en què s’hagués denegat la devolució sol·licitada, encara que la resolució corresponent hagués adquirit fermesa.

L’Agència Tributària informa que, segons criteri dels serveis jurídics del Ministeri d’Hisenda, el caràcter retroactiu de la modificació efectuada pel Reial decret llei 27/2018, de 28 de desembre, en la lletra h) de l’article 7 de la Llei 35/2006, permet realitzar les devolucions que procedeixin pel motiu de maternitat/paternitat fins i tot en els casos en què s’hagués presentat prèviament una altra sol·licitud que hagués estat desestimada i aquesta situació hagués adquirit fermesa.

Rendes exemptes segons el Tribunal Suprem 

El passat 3 d’octubre del 2018 el Tribunal Suprem va concloure que les prestacions de maternitat no havien de tributar en l’IRPF. Després de la sentència, es va estendre l’exempció a les prestacions per paternitat i als empleats públics mitjançant el Reial decret llei 27/2018, de 28 de desembre, que va establir que l’exempció aplicaria des de l’entrada en vigor del Reial decret llei i en els exercicis anteriors no prescrits. Com a conseqüència de l’anterior, l’Agència Tributària va habilitar un mecanisme per a realitzar les oportunes devolucions en relació amb els exercicis no prescrits (2014 a 2018).

Impostos pagats als qui haguessin interposat recursos abans de la sentència del Tribunal Suprem

L’Agència Tributària va manifestar en el seu moment que no es retornarien els impostos pagats als qui haguessin interposat recursos abans de la sentència del Tribunal Suprem, quan les resolucions d’aquests recursos (encara que haguessin denegat la devolució) fossin fermes.

Això col·locava en una situació de desigualtat a aquests contribuents pel sol fet d’haver impugnat la seva tributació abans que el Tribunal Suprem es pronunciés. 

Nota rectificativa de l’Agència Tributària

Ara, no obstant això, l’Agència Tributària ha rectificat i en una nota publicada en la seva pàgina web informa que, donat el caràcter retroactiu de la modificació efectuada pel referit Reial decret llei, les devolucions afectaran també a aquests casos, és a dir, a situacions en què s’hagués denegat la devolució sol·licitada, encara que la corresponent resolució hagués adquirit fermesa.

Des de l’AEAT expliquen el següent per a procedir a sol·licitar la devolució de les quantitats retingudes indegudament:

La fermesa es pot haver produït bé per no haver interposat cap mena de recurs o reclamació contra la resolució, bé perquè s’haurien desestimat tots els recursos o reclamacions interposats.

Dins d’aquesta situació general podem trobar dos supòsits:

  1. El potencial beneficiari encara no ha presentat una segona sol·licitud. Pot presentar una segona sol·licitud si no ha prescrit l’exercici fiscal en què ha obtingut la prestació/retribució de maternitat/paternitat.

S’ha de tenir en compte que tant la presentació de la primera sol·licitud com la notificació de la resolució desestimatòria d’aquesta sol·licitud hauran interromput la prescripció. Per tant, avui dia l’exercici fiscal no estarà prescrit si no han transcorregut quatre anys des de la data de notificació a l’interessat de la resolució o sentència desestimatòria que va esdevenir ferma.

La presentació de la segona sol·licitud es podrà efectuar de la forma següent:

  • Si la prestació/retribució correspon als anys 2014, 2015, 2016 o 2017, el potencial beneficiari podrà utilitzar el formulari específic disponible a aquest efecte en la pàgina web de l’Agència Tributària (www.agenciatributaria.es), en el qual haurà d’indicar en quins d’aquests anys ha percebut la renda i un número de compte bancari de la seva titularitat, on s’abonarà la devolució que procedeixi.
  • Si la prestació/retribució correspon a anys anteriors a 2014, el potencial beneficiari haurà de presentar una sol·licitud ordinària, no subjecta a model, en la qual haurà de facilitar el seu nom, cognoms i NIF, juntament amb l’any de percepció de la prestació i el número IBAN d’un compte bancari que en sigui titular.

En cap dels dos casos és necessari adjuntar a la sol·licitud un certificat de la Seguretat Social, de la mutualitat de previsió social o de l’entitat pagadora, acreditatiu de les prestacions o retribucions per maternitat/paternitat percebudes, ja que en el cas que aquest certificat no es trobi en l’expedient de la primera sol·licitud, l’AEAT recollirà directament del pagador tota la informació necessària per a la resolució del procediment.

  1. El potencial beneficiari ja ha presentat una segona sol·licitud dins del termini de prescripció.

Aquesta segona sol·licitud es resoldrà en sentit positiu, acordant les devolucions que procedeixin.

Si la segona sol·licitud s’hagués resolt en sentit negatiu, l’interessat podrà presentar un escrit, per registre electrònic en l’enllaç següent:

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GZ28.shtml

També es pot presentar l’escrit en qualsevol registre de qualsevol Administració, mostrant la seva oposició a la resolució, al qual l’Administració contestarà positivament en cas que procedeixi.

L’escrit només haurà de contenir els cognoms, nom i número de DNI de l’interessat, sol·licitant de nou la devolució de l’IRPF de l’any en què va percebre la prestació exempta i el número IBAN d’un compte bancari que en sigui titular.

Lecturas: 529