Novetats en mat猫ria d鈥檃ut貌noms, complement de maternitat, IMV i malaltia professional per a sanitaris (RDL 3/2021)

L’informem que al BOE del dia 3 de febrer de 2021, s’ha publicat el Reial decret llei 3/2021, de 2 de febrer que va entrar en vigor el dia 4 de febrer de 2021, pel qual s’adopten mesures en els 脿mbits de la Seguretat Social i econ貌mic, que introdueix novetats com el complement per a la reducci贸 de la bretxa de g猫nere, l’extensi贸 de l’ingr茅s m铆nim vital (IMV) a persones en albergs o que comparteixen casa temporalment, la consideraci贸 de la COVID-19 com a malaltia professional per al personal sanitari, o facilitats per als aut貌noms que tributen per m貌duls per a l’acc茅s a prestacions per cessament d’activitat associades a la COVID-19.

A continuaci贸 els expliquem aquestes novetats. 

1. Complement de pensions contributives per a la reducci贸 de la bretxa de g猫nere

Es configura un nou complement que podran sol路licitar-lo tant els homes com les dones, sempre que acreditin que han perdut ingressos, en el qual es combina una acci贸 positiva a favor de les dones (si cap dels progenitors acredita el perjudici en la seva carrera de cotitzaci贸, el 芦complement禄 el percep la dona) amb la previsi贸 d’una 芦porta oberta禄 per a aquells homes que puguin trobar-se en una situaci贸 comparable.

La nova regulaci贸 substitueix el complement de maternitat per aportaci贸 demogr脿fica per un complement dirigit a la reducci贸 de la bretxa de g猫nere en el qual 茅s el nombre de fills el criteri objectiu que s’utilitza per articular la mesura puix que el seu naixement i cura 茅s la principal causa de la bretxa de g猫nere.

1.1 Benefici脿ries

Seran benefici脿ries les dones que hagin tingut un fill o m茅s i que siguin benefici脿ries d’una pensi贸 contributiva de jubilaci贸, d’incapacitat permanent o de vidu茂tat, tindran dret a un complement per cada fill. Es reconeixer脿 o mantindr脿 a la dona sempre que no hi hagi  sol路licitud i reconeixement del complement en favor de l’altre progenitor, i si aquest altre tamb茅 茅s una dona, es reconeixer脿 a aquella que percebi pensions p煤bliques la suma de les quals sigui de menor quantia.

S’afegeix una s猫rie de requisits perqu猫 els homes puguin ser beneficiaris d’aquest ajut, com causar pensi贸 de vidu茂tat per defunci贸 de l’altre progenitor: fonamentalment, causar pensi贸 de vidu茂tat per defunci贸 de l’altre progenitor pels fills en com煤, sempre que algun d’ells tingui dret a percebre una pensi贸 d’orfandat, i causar una pensi贸 contributiva de jubilaci贸 o incapacitat permanent i haver interromput o haver vist afectada la seva carrera professional en ocasi贸 del naixement o adopci贸, complint una s猫rie de condicions.

El reconeixement del complement al segon progenitor suposar脿 l’extinci贸 del complement ja reconegut al primer progenitor i produir脿 efectes econ貌mics el primer dia del mes seg眉ent al de la resoluci贸, sempre que es dicti dins dels sis mesos seg眉ents a la sol路licitud.

1.2 Quantia

Si b茅 per enguany a 27 euros mensuals, l’import del complement per fill es fixar脿 a la corresponent Llei de pressupostos generals de l’Estat. La quantia a percebre estar脿 limitada a quatre vegades l’import mensual fixat per fill i ser脿 incrementada al comen莽ament de cada any en el mateix percentatge previst en la corresponent Llei de pressupostos generals de l’Estat per a les pensions contributives.

1.3 Regles

El RDL 3/2021 detalla una s猫rie de regles sobre el complement, que t茅 naturalesa jur铆dica de pensi贸 p煤blica contributiva.

 • Cada fill donar脿 dret 煤nicament al reconeixement d’un complement.
 • No es reconeixer脿 el dret al complement al pare o a la mare que hagi estat privat de la p脿tria potestat per sent猫ncia fundada en l’incompliment dels deures inherents a ella o dictada en causa criminal o matrimonial, ni al pare condemnat per viol猫ncia de g猫nere.
 • El complement ser脿 satisfet en 14 pagues, juntament amb la pensi贸 que determini el dret.
 • L’import del complement no ser脿 tingut en compte en l’aplicaci贸 del l铆mit m脿xim de pensions previst en la Llei, ni tindr脿 consideraci贸 d’ingr茅s o rendiment de treball amb vista a determinar si concorren els requisits per tenir dret al complement per m铆nims
 • Quan la pensi贸 contributiva que determina el dret al complement es causi per totalitzaci贸 de per铆odes d’asseguran莽a a prorrata temporis en aplicaci贸 de normativa internacional, l’import real del complement ser脿 el resultat d’aplicar a la quantia la prorrata aplicada a la pensi贸 a la qual acompanya.
 • No es tindr脿 dret al complement en casos de jubilaci贸 parcial.
 • El complement s’abonar脿 en tant el beneficiari percebi una de les pensions abans expressades (apartat de beneficiaris). Per tant, el seu naixement, suspensi贸 i extinci贸 coincidir脿 amb el de la pensi贸 que hagi determinat el seu reconeixement, si b茅, si el beneficiari, en el moment de la suspensi贸 o extinci贸 d’aquesta pensi贸, tingu茅s dret a percebre’n una altra de diferent, l’abonament del complement es mantindr脿, quedar脿 vinculat al d’aquesta 煤ltima.
 • Els complements de la Seguretat Social que es reconeguin seran incompatibles entre si.

1.4 Fins quan es mantindr脿?

La mesura es mantindr脿 mentre la bretxa de g猫nere de les pensions de jubilaci贸 (difer猫ncia entre l’import mitj脿 de les causades en un any pels homes i per les dones), causades l’any anterior, sigui superior al 5%.

Peri貌dicament (cada 5 anys) el Govern, en el marc del Di脿leg Social, realitzar脿 una avaluaci贸 dels efectes de la mesura, de manera que quan la bretxa de g猫nere d’un any sigui inferior al 5% remetr脿 a les Corts Generals un projecte de llei per a, pr猫via consulta amb els interlocutors socials, procedir a la seva derogaci贸.

1.5 R猫gim transitori

S’estableix que els qui en la data d’entrada en vigor de la modificaci贸 (茅s a dir, el 4 de febrer de 2021) estiguessin percebent el complement per maternitat per aportaci贸 demogr脿fica, en mantindran la percepci贸.

La percepci贸 d’aquest complement de maternitat ser脿 incompatible amb el complement de pensions contributives per a la reducci贸 de la bretxa de g猫nere que pogu茅s correspondre pel reconeixement d’una nova pensi贸 p煤blica, i els interessats poden optar entre l’un o l’altre.

Si un progenitor, d’algun dels fills, que va donar dret al complement de maternitat per aportaci贸 demogr脿fica, sol路licita el complement de pensions contributives per a la reducci贸 de la bretxa de g猫nere i li correspon percebre’l, la quantia mensual que li sigui reconeguda es deduir脿 del complement per maternitat que estigu茅s percebent, amb efectes econ貌mics des del primer dia del mes seg眉ent al de la resoluci贸, sempre que es dicti dins dels sis mesos seg眉ents a la sol路licitud o, si escau, al reconeixement de la pensi贸 que la causi; passat aquest termini, els efectes es produiran des del primer dia del set猫 mes seg眉ent a aquesta.

2. Modificacions relatives a l’acc茅s a l’ingr茅s m铆nim vital

El RDL 3/2021 modifica la regulaci贸 de la prestaci贸 no contributiva de l’ingr茅s m铆nim vital (IMV), continguda en el Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, per facilitar l’acc茅s a l’IMV a les persones sense llar i a altres col路lectius vulnerables.

Respecte a l’脿mbit subjectiu d’aplicaci贸:

 • S’amplia la capacitat de ser beneficiaris de l’IMV a qui resideixi en establiments finan莽ats amb fons privats (fins ara nom茅s s’estenia a establiments p煤blics).
 • Se suprimeix el l铆mit de titulars de l’IMV en un mateix domicili (fins ara 2), per eliminar les barreres d’acc茅s que han pogut experimentar els usuaris de prestacions de servei residencial, aix铆 com per recon猫ixer la realitat de persones en situaci贸 de vulnerabilitat que s’agrupen en un mateix habitatge amb la fi exclusiva de compartir despeses.
 • En relaci贸 amb les unitats de conviv猫ncia es consideren determinats casos especials d’empadronament, contemplats en la Resoluci贸 de 17 de febrer de 2020, per la qual es dicten instruccions t猫cniques als ajuntaments sobre la gesti贸 del padr贸 municipal (publicada per la Resoluci贸 de 29 d’abril de 2020). En concret, el cas de l’empadronament en establiments col路lectius i l’empadronament en infrahabitatges i de persones sense domicili, i es permet que la unitat de conviv猫ncia es configuri pel titular, per les persones unides entre si per vincle matrimonial, com a parella de fet, i, en el seu cas, amb els seus descendents menors d’edat fins al primer grau de consanguinitat, afinitat, adopci贸 o en virtut de r猫gim d’acolliment familiar permanent o guarda amb finalitats d’adopci贸. Els descendents citats podran ser fins al segon grau si no estiguessin empadronats amb els seus ascendents del primer grau.

Ara tamb茅 es contemplen com a unitat de conviv猫ncia independent situacions que afecten els potencials beneficiaris de l’IMV, com 茅s residir en un domicili amb persones amb les quals tinguessin vincles propis de la unitat de conviv猫ncia, per貌 que la conviv猫ncia es degui a una situaci贸 especial, tal com tenir el car脿cter de dona v铆ctima de viol猫ncia de g猫nere, haver iniciat els tr脿mits de separaci贸, nul路litat o divorci, o d’haver-se instat la dissoluci贸 de la parella de fet formalment constitu茂da, acompanyada de menors en r猫gim de guarda amb finalitats d’adopci贸 o acolliment familiar permanent, o haver abandonat el domicili per desnonament, o per haver quedat inhabitable per causa d’accident o for莽a major. Aquesta consideraci贸 d’unitat de conviv猫ncia independent, excepte en el sup貌sit de dones v铆ctimes de viol猫ncia de g猫nere, tindr脿 car脿cter temporal.

Aix铆 mateix, i sense deixar de remetre a una lectura dels preceptes assenyalats, es permet l’acc茅s a la prestaci贸 a persones soles en situaci贸 d’exclusi贸 social que convisquin amb altres persones soles o unitats de conviv猫ncia i que no tinguin vincles de parentiu.

Pel que respecta a l’acci贸 protectora, i en coher猫ncia amb els anteriors canvis, es modifiquen, d’una banda, les causes de suspensi贸 del dret, i es contempla la suspensi贸 cautelar en el cas que en el termini previst no es rebi comunicaci贸 sobre el manteniment o variaci贸 dels informes que ara preveu l’article 19 bis i, per una altra, els documents necessaris per a l’acreditaci贸 dels requisits, on juguen un paper essencial els serveis socials competents.

Tamb茅 s’introdueixen canvis en el procediment, en mat猫ria de cooperaci贸 entre les administracions p煤bliques per obrir la participaci贸 en la comissi贸 de seguiment i en el consell consultiu de l’IMV a 芦altres representants de l’Administraci贸 General de l’Estat en relaci贸 amb l’ingr茅s m铆nim vital que s’estableixin reglament脿riament禄 i en el r猫gim d’obligacions per a contemplar la que assisteix als ajuntaments en els casos de persones sense domicili empadronades.

Finalment, i tornant a incidir en el fonamental de la participaci贸 dels serveis socials, donada la complexitat de la realitat dels potencials beneficiaris de l’IMV, es regula transit貌riament la col路laboraci贸 de les entitats del Tercer Sector d’Acci贸 Social -mediadors socials de l’ingr茅s m铆nim vital- en la gesti贸 d’aquesta prestaci贸 per poder certificar l’exist猫ncia de determinades situacions particulars.

En resum, cal destacar:

 • L’ampliaci贸 dels sup貌sits de beneficiaris, com s’ha expressat anteriorment.
 • Quant a la signatura de la sol路licitud per tots els integrants de la unitat de conviv猫ncia majors d’edat que no es trobin incapacitats judicialment, la norma afegeix que els qui tinguin establertes judicialment mesures de suport per a la presa de decisions actuaran segons el que es disposa en aquestes mesures.
 • S’amplia la protecci贸 a favor de 芦persones que figurin empadronades en establiments col路lectius, o perqu猫 no tenen sostre i que resideixin habitualment en un municipi禄.
 • S’afegeix a la normativa un conjunt de situacions especials, a favor de dones v铆ctimes de viol猫ncia de g猫nere que hagin abandonat el seu domicili habitual (acompanyada o no de fills o de menors), o dones que tamb茅 hagin abandonat el seu domicili per inici de tr脿mits de separaci贸, nul路litat, divorci o dissoluci贸 de parella de fet, o aband贸 de domicili per desnonament, accident o sup貌sits de for莽a major.
 • S’afegeix la consideraci贸 del domicili en sup貌sits especials, i es constitueix la unitat de conviv猫ncia per persones unides entre si per vincle matrimonial, com a parella de fet, i, en el seu cas, amb els seus descendents menors d’edat fins al primer grau de consanguinitat, afinitat, adopci贸 o en virtut de r猫gim d’acolliment familiar permanent o guarda amb finalitats d’adopci贸; els descendents citats podran ser fins al segon grau si no estiguessin empadronats amb els seus ascendents del primer grau. 脡s important ressaltar que, si en virtut d’un contracte queda acreditat l’煤s individualitzat, per una persona sola o per una unitat de conviv猫ncia, d’una habitaci贸 en un establiment hoteler o similar, ser脿 considerat domicili als efectes previstos en aquesta norma.
 • Quan concorrin el mateix domicili persones entre les quals no concorrin els vincles previstos per accedir a la prestaci贸, podran ser titulars de l’ingr茅s m铆nim vital els qui es trobin en risc d’exclusi贸.
 • Es regulen els elements que han de formar part del certificat expedit pels serveis socials per justificar els nous sup貌sits d’acc茅s a l’ajut.
 • Amb car脿cter anual, els serveis socials comunicaran a l’entitat gestora el manteniment o modificaci贸 dels informes relatius a l’ingr茅s m铆nim vital, aix铆 com de l’informe d’exclusi贸 social.
 • Quant a la tramitaci贸, l’Institut Nacional de la Seguretat Social ha de dictar resoluci贸, i notificar-la al sol路licitant, en un termini m脿xim de 6 mesos des de la data d’entrada de la sol路licitud al registre. El silenci s’ha d’entendre en sentit negatiu. Les notificacions a persones sense domicili s’efectuaran als serveis socials del municipi o, en el seu cas, a la seu o centre de l’entitat on figurin empadronades.
 • Tamb茅 es regula de nou la composici贸 de la Comissi贸 de seguiment de l’ingr茅s m铆nim vital.
 • L’Ajuntament corresponent ha de comunicar a l’Institut Nacional de la Seguretat Social qualsevol modificaci贸 (o baixa) al padr贸, en el termini dels 30 dies seg眉ents, dels beneficiaris sense domicili i empadronats.
 • Es contempla la col路laboraci贸, durant cinc anys, de les Entitats del Tercer Sector d’Acci贸 Social, degudament inscrites, per emetre els certificats que exigeix la normativa sobre ingr茅s m铆nim vital.

3. Acc茅s dels aut貌noms que tributen per m貌duls a les prestacions COVID-19

Es vincula el cessament de l’obligaci贸 de cotitzar al mes en qu猫 es presenta la sol路licitud de la prestaci贸 i es facilita als treballadors aut貌noms que tributin per estimaci贸 objectiva la prova de la caiguda d’ingressos establint-se una presumpci贸 a aquest efecte, la qual cosa facilitar脿 l’acc茅s a la prestaci贸 en descarregar-li de la necessitat de provar la reducci贸 de l’activitat en determinats sup貌sits.

Aix铆, quant a la prestaci贸 extraordin脿ria de cessament d’activitat per als treballadors aut貌noms afectats per una suspensi贸 temporal de tota l’activitat com a conseq眉猫ncia de resoluci贸 de l’autoritat competent com a mesura de contenci贸 de la propagaci贸 del virus SARS-CoV-2 s’estableix, quan la sol路licitud es presenti fora del termini establert, que el treballador quedar脿 exempt de l’obligaci贸 de cotitzar des del primer dia del mes en qu猫 s’hagi sol路licitat la prestaci贸.

En relaci贸 amb la pr貌rroga fins al 31 maig de 2021 de les prestacions ja causades contemplada en l’article 13.1 del Reial decret llei 30/2020, podran continuar percebent-se amb els mateixos requisits i condicions, durant el temps que romangui l’activitat suspesa, limitant-se ara fins a l’煤ltim dia del mes en qu猫 s’acordi l’aixecament de les mesures o el 31 de maig de 2021 si aquesta 煤ltima data 茅s anterior.

La norma ent茅n que “per error“, es va establir en la DT 2a Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener que la finalitzaci贸 de la prestaci贸 tindria lloc l’煤ltim dia del mes seg眉ent al de l’aixecament de les mesura de contenci贸 de la propagaci贸 del virus SARS-CoV-2 adoptades per les autoritats competents o fins al 31 de maig de 2021 si aquesta 煤ltima data 茅s anterior, quan la veritat 茅s que aquesta prestaci贸 s’ha de reportar fins a l’煤ltim dia del mes en qu猫 s’acordi l’aixecament de les mesures o el 31 de maig de 2021 si aquesta 煤ltima data 茅s anterior, tal com establia l’article 13.1 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupaci贸, i estableix en l’actualitat l’article 5.8 del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener. No existeix cap justificaci贸 per mantenir el pagament d’una prestaci贸 extraordin脿ria vinculada al cessament d’activitat quan desapareixen els requisits que provoquen el seu atorgament.

Finalment, a fi de facilitar als treballadors aut貌noms que tributin per estimaci贸 objectiva la prova de la caiguda d’ingressos, s’estableix una presumpci贸 que descarrega de la necessitat de provar la reducci贸 de l’activitat en determinats sup貌sits.

Aix铆, aquesta presumpci贸 茅s aplicable sempre que el nombre diari de treballadors afiliats i en alta al sistema de la Seguretat Social en l’activitat econ貌mica corresponent, expressada en quatre d铆gits (CNAE), durant el per铆ode al qual correspon la prestaci贸, sigui inferior en m茅s d’un 7,5 per cent al nombre mitj脿 diari corresponent al segon semestre de 2019, tant:

 • Si han percebut les prestacions per cessament d’activitat contemplades en els Reials decrets llei 8/2020, 24/2020 i 30/2020.
 • Com quan percebin la prestaci贸 per cessament d’activitat contemplat en l’article 7 del RD llei 2/2021.

4. Protecci贸 social dels sanitaris

Les prestacions que poguessin reportar els professionals sanitaris seran les mateixes que el sistema de la Seguretat Social atorga als qui haguessin contret una malaltia professional. Es tracta, amb aix貌, de donar una resposta excepcional a una situaci贸 tamb茅 excepcional, que alhora permet satisfer les demandes que s’havien formulat en aquest sentit des de diferents corporacions i associacions de professionals sanitaris i sociosanitaris, donant resposta tamb茅 a la demanda formulada al Govern pels grups parlamentaris.

D’altra banda, es preveu la compatibilitat de la pensi贸 de jubilaci贸 amb el nomenament com a personal estatutari de les professions sanit脿ries, realitzat a l’empara del Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir la propagaci贸 d’infeccions causades pel SARS-CoV-2.

4.1 Compatibilitat de la pensi贸 de jubilaci贸 amb el nomenament com a personal estatutari de les professions sanit脿ries

S’estableix la possibilitat de poder contractar, per motiu de la pand猫mia, a personal sanitari jubilat i aix铆 poder compaginar la seva pensi贸 de jubilaci贸 amb l’activitat laboral.

D’aquesta manera, els professionals sanitaris jubilats metges i infermers i el personal em猫rit que es reincorporin al servei actiu a trav茅s del nomenament estatutari corresponent per l’autoritat competent de la comunitat aut貌noma, o per l’Institut Nacional de Gesti贸 Sanit脿ria a les ciutats aut貌nomes de Ceuta i Melilla o pel Ministeri de Defensa a la Xarxa Hospital脿ria de la Defensa, tindran dret a percebre l’import de la pensi贸 de jubilaci贸 que estiguessin percebent al temps de la incorporaci贸 a la feina, en qualsevol de les seves modalitats, incl貌s, sempre que reuneixi els requisits establerts per a aix貌, el complement per m铆nims.

La compatibilitat implica que:

 • El beneficiari tindr脿 la consideraci贸 de pensionista amb car脿cter general.
 • Durant l’acompliment de l’activitat es mantindr脿 l’obligaci贸 d’afiliaci贸, alta, baixa i variaci贸 de dades prevista en l’article 16 del text ref贸s de la Llei General de la Seguretat Social i l’obligaci贸 de cotitzar en els termes dels articles 18 i 19 del mateix text legal, i no ser脿 aplicable el que es disposa a l’article 153.
 • Durant la realitzaci贸 d’aquesta feina els treballadors estaran protegits enfront de totes les conting猫ncies comunes i professionals, sempre que reuneixin els requisits necessaris per a causar-les, i ser脿 aplicable el r猫gim de limitaci贸 de les pensions, incompatibilitats i l’exercici del dret d’opci贸, previstos al text ref贸s de la Llei General de la Seguretat Social.
 • El dret al subsidi per incapacitat temporal que es causi durant aquesta situaci贸 s’extingir脿 per la finalitzaci贸 de la feina per compte d’altri, a m茅s de per les causes generals previstes en la normativa vigent.

Una vegada finalitzada la feina per compte d’altri:

 • Les cotitzacions realitzades durant aquesta situaci贸 podran donar lloc a la modificaci贸 del percentatge aplicable a la base reguladora de la pensi贸 de jubilaci贸, la qual romandr脿 inalterable.
 • Aquestes cotitzacions no faran efecte en relaci贸 amb els percentatges addicionals previstos en l’article 210.2 del text ref贸s de la Llei General de la Seguretat Social i en la disposici贸 addicional dissetena del text ref贸s de Llei de classes passives de l’Estat.
 • Les cotitzacions indicades faran efecte exclusivament per determinar el percentatge aplicable a les jubilacions anticipades ja causades, mantenint la mateixa base reguladora.

4.2 Reconeixement de malaltia professional el contagi per COVID-19 en l’exercici professional

Amb car脿cter retroactiu, es reconeix com a malaltia professional el contagi per COVID-19 del personal sanitari: Aquells professionals que prestin serveis en centres sanitaris i sociosanitaris inscrits als registres corresponents; aquells que atenguin en l’exercici de la seva professi贸, durant la prestaci贸 de serveis sanitaris o sociosanitaris, a malalts contagiats pel virus SARS-CoV-2; i hagin contret el virus des de la declaraci贸 de la pand猫mia internacional per l’OMS fins que les autoritats sanit脿ries aixequin totes les mesures de prevenci贸 adoptades per fer front a la crisi sanit脿ria tindran les mateixes prestacions que la Seguretat Social atorga als afectats per una malaltia professional.

Els serveis de prevenci贸 de riscos laborals hauran d’emetre el corresponent informe on es faci constar que l’activitat professional comporta l’atenci贸 a malalts contagiats pel virus SARS-CoV-2. Una vegada acreditat el contagi es presumir脿 en tot cas que s’ha produ茂t per atendre persones contagiades per la COVID-19.

Tamb茅 s’est茅n la protecci贸 per conting猫ncies professionals al personal sanitari que presta serveis en la inspecci贸 m猫dica dels Serveis P煤blics de Salut i de l’Institut Nacional de la Seguretat Social i al personal sanitari de Sanitat Mar铆tima que presti serveis a l’Institut Social de la Marina, que hagi contret una malaltia causada pel SARS-CoV-2.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Lecturas: 195