Publicada en el BOE la norma que fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2020

En el BOE del dia 5 de febrer de 2020 s’ha publicat el Reial decret 231/2020, de 4 de febrer, on s’estableixen les quanties del salari mínim interprofessional (SMI) que hauran de regir a partir de l’1 de gener de 2020 tant per als treballadors fixos com per als eventuals o temporers i per als empleats de la llar, i que per a enguany s’incrementa en un 5,55 per cent respecte de l’any anterior.

Com ja l’hem informat, en compliment del mandat al Govern per fixar anualment el salari mínim interprofessional (SMI), contingut en l’article 27.1 de l’Estatut dels Treballadors, s’ha aprovat el Reial decret 231/2020, de 4 de febrer, que estableix les quanties del SMI que hauran de regir a partir de l’1 de gener de 2020, tant per als treballadors fixos com per als eventuals o temporers, així com per als empleats de la llar.

La pujada, amb caràcter retroactiu a 1 de gener, suposa un increment del 5,5% més que en 2019, però no arriba als 1.000 euros mensuals que s’havien especulat fins al moment.

Les noves quanties del SMI seran de 31,66 euros al dia o 950 euros al mes, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos. Això vol dir que el còmput anual del SMI no podrà ser inferior a 13.300 euros.

Parlem de 950 euros mensuals en cas que el salari s’aboni en 14 pagues, si el pagament del salari fos en 12 mesos, estaríem parlant de 1.108,33 euros al mes.

Els treballadors eventuals i temporers que els seus serveis a una mateixa empresa no excedeixin de cent vint dies percebran, conjuntament amb el salari mínim, la part proporcional de la retribució dels diumenges i festius, així com de les dues gratificacions extraordinàries al fet que, com a mínim, té dret tot treballador, corresponents al salari de trenta dies en cadascuna d’elles, sense que la quantia del salari professional pugui resultar inferior a 44,99 euros per jornada legal en l’activitat.

D’acord amb l’article 8.5 del Reial decret 1620/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar, que pren com a referència per a la determinació del salari mínim dels empleats de la llar que treballin per hores, en règim extern, el fixat per als treballadors eventuals i temporers i que inclou tots els conceptes retributius, el salari mínim d’aquests empleats de la llar serà de 7,43 euros per hora efectivament treballada.

En definitiva les quantitats del SMI 2020 seran:

 • SMI dia: 31,66 euros
 • SMI mes (14 pagues): 950 euros
 • SMI mes (12 pagues): 1.108 euros
 • SMI any: 13.300 euros.
 • SMI eventuals i temporers: SMI dia: 44,99 euros.
 • SMI empleats de la llar: SMI hora: 7,43 euros.

Atenció. Cal tenir en compte que per a conèixer el salari mínim dels treballadors a temps parcial caldrà calcular-lo en proporció a la jornada realitzada.

En produir-se la pujada del SMI amb efectes retroactius des de l’1 de gener cal tenir en compte:

 • Pujada en les nòmines. Cal regularitzar la pujada en les nòmines dels treballadors afectats per la mesura, ja que les nòmines del mes de gener, lògicament, es van abonar amb les quanties vigents per a 2019.
 • Embargament de salaris. En el cas d’empreses on hi hagi treballadors que tinguin el seu sou embargat, cal realitzar també una regularització.

Excepcions a l’aplicació del SMI

La norma reprodueix les excepcions a l’aplicació del SMI d’altres anys. És a dir, que no s’aplicaran aquestes quanties quan s’usi el SMI en normes no estatals (autonòmiques i locals) com a referència per a la concessió d’ajudes socials i en les relacions privades. En aquests casos la referència al SMI tindrà un valor diferent en funció del moment d’entrada d’aquesta norma:

 • Per a les lleis autonòmiques i locals vigents a 1 de gener de 2017: la quantia de referència serà de 655,20 euros al mes.
 • Per a les normes no estatals i contractes privats que van entrar en vigor o que es van subscriure després de l’1 de gener de 2017 i encara estan vigents: 707,70 euros.
 • I per a aquells que van entrar en vigor o que es van subscriure després de l’1 de gener de 2018: 735,9 euros.

Atès que la pujada del SMI és automàtica, tots els treballadors que percebin un salari inferior en còmput anual al SMI veuran incrementada la seva nòmina, sense que s’hagi d’esperar al fet que es publiqui una nova taula salarial en el conveni col·lectiu.

D’altra banda la pujada del SMI afecta a tots els treballadors, ja que encara que en alguns casos la quantia del salari no pugi, per ser superior al SMI fixat, tots els treballadors es beneficien indirectament per tots aquells conceptes de la seva nòmina que es calculin sobre la base d’aquesta xifra (com seria, per exemple, la quantitat de salari protegida i que no pot ser embargada).

Quant a les retribucions en espècie, el mateix Reial decret estableix que el salari mínim es refereix exclusivament a la retribució en diners. Per tant, el salari en espècie queda fora d’aquest còmput i no pot donar lloc a una disminució d’aquesta quantia.

Respecte als complements salarials i extrasalarials, el Reial decret conserva la mateixa redacció que en anys anteriors, i per tant no s’acaben de resoldre els dubtes habituals sobre l’absorció i compensació. En relació als complements salarials als quals es refereix l’art. 26.3 de l’ET, el Reial decret estableix que s’addicionaran al SMI segons el que s’estableix en els convenis col·lectius i contractes de treball. Això vol dir que no són compensables ni absorbibles. Són aquells complements que es reben per raó d’un lloc de treball: com seria el plus de nocturnitat o una gratificació per càrrec.

També el Reial decret, en relació a l’art. 27.1 de l’ET, regula la possibilitat d’absorbir i compensar a través dels complements extrasalarials la pujada del SMI. En concret:

1. La revisió del salari mínim interprofessional no afectarà l’estructura ni la quantia dels salaris professionals que haguessin percebut els treballadors quan aquests salaris en el seu conjunt i en còmput anual fossin superiors a aquest salari mínim.

A aquests efectes, el salari mínim en còmput anual que es prendrà com a terme de comparació serà el resultat d’addicionar al SMI 2020 els complements salarials, sense que en cap cas es pugui considerar una quantia anual inferior a 13.300 euros.

2. Aquestes percepcions són compensables amb els ingressos que per tots els conceptes haguessin percebut els treballadors en còmput anual i jornada completa conformement a normes legals o convencionals, laudes arbitrals i contractes individuals de treball en vigor en la data de promulgació d’aquest Reial decret.

3. Les normes legals o convencionals i els laudes arbitrals que es trobin en vigor en la data de promulgació del Reial decret 231/2020, de 4 de febrer, subsistiran en els seus propis termes, sense més modificació que la que fos necessària per assegurar la percepció de les quantitats en còmput anual de 13.300 euros, i en conseqüència els salaris professionals inferiors al total indicat hauran de ser incrementats en la quantia necessària per equiparar-s’hi.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Lecturas: 276