Modificacions introduides a Catalunya pel Decret Llei 36/2020 i que afecten a l’Impost sobre les estades en establiments turístics i a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

S’ha publicat el Decret llei 36/2020, de 3 de novembre, de mesures urgents en l’àmbit de l’impost sobre les estades en establiments turístics i de l’impost sobre la renda de les persones físiques (DOGC núm. 8264, de 5.11.2020).
 
Pel que fa a l’impost sobre les estades en establiments turístics (IEET), el nou Decret llei 36/2020, a l’article 1:
 

  • Estableix que la modificació de les tarifes de l’IEET prevista a l’apartat 3 de l’article 5 de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, tingui efectes a partir de l’1 de juny del 2021.
  • Modifica l’apartat 2 de l’article 50 bis de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, que passa a tenir la redacció següent: 

“2. El recàrrec a què fa referència l’article 34 bis que l’Ajuntament de Barcelona aprovi abans de l’1 de juny del 2021, si escau, tindrà efectes a partir d’aquesta data.”

Pel que fa a l’impost sobre la renda de les persones físiques, el nou Decret llei, a l’article 2:
 

  • Estableix una deducció per obligació de presentar la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques per raó de tenir més d’un pagador.

 
En aquest sentit, amb efectes de l’1 de gener del 2020, els contribuents que, com a conseqüència de tenir més d’un pagador de rendiments del treball, estiguin obligats a presentar la declaració de l’impost, d’acord amb el que disposa l’article 96 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, es poden aplicar una deducció en la quota íntegra autonòmica per l’import que resulti de restar de la quota íntegra autonòmica la quota íntegra estatal, sempre que la diferència sigui positiva.
 
Aquesta deducció no és aplicable als contribuents que s’hagin acollit o es puguin acollir al procediment especial de retencions regulat en l’article 89 A) del Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març, que està vinculat a rendiments del treball derivats de pensions, mutualitats, plans de pensions, …

Lecturas: 432