Aprovats els nous models de presentació al Registre Mercantil dels comptes anuals

Com ja sap, les dates clau que ha de tenir en compte per als comptes anuals, tret que l’exercici econòmic de la seva empresa no coincideixi amb l’any natural són les següents:

 • ELABORACIÓ I FORMULACIÓ DELS COMPTES ANUALS: 31 de març de l’any següent, és a dir, tres mesos posteriors al tancament.
 • LEGALITZACIÓ DELS LLIBRES COMPTABLES (llibre diari, llibre d’inventaris i comptes anuals): fins al 30 d’abril de 2022 (quatre mesos després del tancament).
 • APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS: fins al 30 de juny de 2022 (sis mesos posteriors al tancament).
 • DIPÒSIT: fins al 30 de juliol de 2022.

Doncs bé, al BOE del dia 4 de juliol de 2022 s’han publicat els nous models de presentació al Registre Mercantil dels comptes anuals i els comptes anuals consolidats dels subjectes obligats a la seva publicació.

L’aprovació i publicació d’aquests models es fa a través de les dues ordres ministerials següents:

 • Ordre JUS/615/2022, de 30 de juny, per la qual s’aproven els models de presentació al Registre Mercantil dels comptes anuals consolidats dels subjectes obligats a la seva publicació.
 • Ordre JUS/616/2022, de 30 de juny, per la qual s’aproven els nous models per a la presentació al Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seva publicació.

En línies generals som davant els mateixos documents que l’any passat, per la qual cosa destaquem els aspectes més rellevants que aproven els  aprovats recentment:

 • Es manté el Full de declaració COVID-19, com en la presentació corresponent a l’any anterior.
 • Respecte al Full de declaració de titularitat real s’estableix com a novetat, l’obligació d’identificar el titular real, encara que no hi hagi hagut modificació respecte a l’exercici anterior.

Finalment, i d’acord amb la disposició transitòria única d’aquestes ordres:

 • Es podran continuar utilitzant els models i formats electrònics aplicables amb anterioritat de l’entrada en vigor de les noves ordres ministerials que ara es publiquen per a la presentació de comptes anuals d’exercicis iniciats amb anterioritat a l’1 de gener de 2021.
 • Es permetrà la utilització dels models aprovats per l’Ordre JUS/794/2021, de 22 de juliol, que ara es deroga, sempre que l’aprovació dels comptes i el seu dipòsit al Registre Mercantil competent s’hagi efectuat amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta ordre, és a dir, abans del dia 5 de juliol de 2022.

REFORMA COMPTABLE

Són els primers comptes anuals a dipositar afectats per la reforma del Pla General de Comptabilitat i les seves normes complementàries.

PGC PIMES

Tot i que el tancament comptable de 2021 està protagonitzat per l’última reforma del Pla General de Comptabilitat, les modificacions que afecten les pimes són poques.

Recordi que els canvis introduïts per l’article 2 del Reial decret 1/2021, de 12 de gener, que reformen el Pla General de Comptabilitat de petites i mitjanes empreses i que no afecten els models oficials, es refereixen a:

 • El marc conceptual respecte al valor raonable,
 • Les normes de registre i valoració quant a la introducció d’un apartat relatiu a “interessos i dividends rebuts d’actius financers” i
 • Les normes d’elaboració dels comptes anuals en el sentit de considerar capital i prima d’emissió només si s’ha inscrit al Registre mercantil amb anterioritat a la formulació dels comptes.

PGC

Les modificacions dels models de dipòsit d’aquelles empreses que apliquen el PGC, si són de gran importància i estan motivats principalment per l’adaptació parcial a la Norma Internacional d’Informació Financera 9 (NIIF-UE 9) corresponent a instruments financers i per l’adaptació completa de la Norma Internacional d’Informació Financera 15 (NIIF-UE 15) en matèria de reconeixement d’ingressos.

Aquestes normes NIIF van entrar en vigor per a les societats amb valors emesos admesos a negociació, per als seus comptes consolidats des de l’1 de gener de 2018.

Full de declaració COVID-19

A fi d’analitzar a escala granular empresarial els efectes de la pandèmia i valorar les mesures de política econòmica posades en marxa, per als comptes de l’exercici 2021, amb caràcter excepcional i transitori, es manté l’obligatorietat de presentar el full de declaració COVID-19.

Recordi que la informació continguda en el full COVID-19 fa referència als següents aspectes:

 • Informació sobre ERTO. Sol·licitud d’ERTO durant l’exercici que hagi estat motivat per la pandèmia. El motiu, nombre de treballadors abans de l’ERTO, nombre de treballadors afectats i data de l’inici i la fi.
 • Informació sobre permís retribuït recuperable. Percentatge de personal, fix o temporal, acollit a permís retribuït recuperable i la seva durada.
 • Informació sobre baixes laborals. Percentatge de personal fix afectat per baixa laboral per COVID-19
 • Informació sobre lloguers a tercers sobre si s’han fet concessions, reestructuració de deutes, concedit moratòries voluntàries als arrendataris, etc.
 • Informació d’ajuts financers públics (inclosos avals) per a lloguer del local de negocis
 • Informació crèdits ICO. Import de l’aval concedit per l’ICO i percentatge que representa l’import concedit sobre l’import sol·licitat.
 • Informació d’ajuts públics. Descriure el pla o programa al qual s’acull, el concedent i el sistema (avals, moratòria, ajornament, interès bonificat, etc.)
 • Informació moratòria hipotecària o no hipotecària, saber si l’empresa s’hi ha acollit.
 • Informació sobre si s’ha sol·licitat flexibilització i suspensió de subministraments.
 • Informació sobre si l’empresa s’ha acollit a les mesures de suport del sector del turisme.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.