El 30 de setembre finalitza el termini per recuperar l’IVA suportat en altres països de la UE durant el 2021

impuesto-renta

Si com a empresa o autònom de vegades desenvolupa la seva activitat fora d’Espanya, pot implicar el fet d’haver de desplaçar-se per visitar clients o proveïdors situats a la Unió Europea o a l’estranger. Els viatges de negocis comporten despeses suportades fora d’Espanya i, moltes vegades un IVA satisfet a les hisendes europees.

En aquests casos es pot preguntar: què succeirà amb l’IVA de les factures que ha rebut? És possible sol·licitar una devolució, o ja no el podrà recuperar?

Perquè l’IVA suportat a l’estranger ens pugui ser reintegrat s’acudeix a una comparativa amb les condicions de deduïbilitat que tenim a Espanya. És a dir, si aquesta despesa hagués estat deduïble a Espanya en les declaracions realitzades per l’IVA suportat a Espanya, es podrà recuperar mitjançant la sol·licitud de devolució l’IVA de les despeses realitzades a l’estranger.

D’altra banda, si aquest IVA no fos deduïble a Espanya, pel motiu que sigui, però principalment per no poder justificar aquesta despesa com a necessària per a l’activitat empresarial feta, no serà possible obtenir el reemborsament d’aquest IVA suportat a l’estranger.

Dins de la Unió Europea

Si la seva empresa rep factures emeses en un país de la UE (amb IVA d’aquest país), podrà sol·licitar la devolució de l’IVA, tanmateix només podrà obtenir el reintegrament en la mesura en què aquest impost hagués estat deduïble en cas d’haver-se suportat a Espanya. Per exemple, la factura d’un hotel, el lloguer d’un cotxe o l’entrada a una fira comercial són despeses relacionades amb l’activitat, per la qual cosa l’IVA suportat és deduïble.

Presentació de la sol·licitud de devolució d’IVA de no establerts: model 360

Per a demanar-ne la devolució haurem de presentar el model 360, obligatòriament per mitjans telemàtics (via internet). 

Atenció. No haurà d’incloure l’IVA suportat a l’estranger en les declaracions trimestrals que presenta davant Hisenda (model 303), ja que en aquest model només s’hi ha d’incloure l’IVA espanyol. Haurà de presentar obligatòriament el model 360.

Els empresaris o professionals establerts a les Illes Canàries, Ceuta o Melilla presentaran la sol·licitud de devolució de les quotes suportades a la península o a les Illes Balears a través d’aquest mateix formulari.

Al model 360 indicarem les dades del proveïdor (nom, domicili i NIF) i les dades de la factura (data, base imposable, quota de l’IVA i descripció de la despesa). Adjuntarem també còpia de les factures.

Si la quantia a retornar és d’almenys 400 euros, es pot presentar una sol·licitud trimestral. En cas contrari, se sol·licitarà la devolució anualment. L’import mínim de la devolució anual és de 50 euros. Presentarem una sol·licitud per cada país a què vagin dirigides (aquells en els quals hem abonat despeses amb IVA).

El termini de presentació s’inicia una vegada transcorre el trimestre o l’any a què va referida aquesta sol·licitud, i finalitza el 30 setembre de l’any següent. Així doncs, el pròxim 30 de setembre finalitzarà el termini per sol·licitar la devolució de l’IVA suportat durant el 2021.

Fora de la Unió Europea

L’IVA suportat en països de fora de la Unió Europea també es pot recuperar, sempre que existeixi un acord de reciprocitat amb Espanya. Actualment, existeixen acords amb el Canadà, el Japó, Mònaco, Suïssa, Israel o Noruega, entre altres. Alguns d’aquests països han limitat l’acord de devolució en funció de l’operació realitzada. La gestió es fa directament al país en el qual l’impost va ser satisfet.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.