Coronavirus COVID-19. Quadre resum de les principals mesures laborals, fiscals i mercantils-comptables

Flexibilització en els procediments de reducció de jornada o de suspensió dels contractes (ERTOs), la suspensió del termini per al pagament de tributs i per formular comptes anuals, són algunes de les mesures d’urgència preses davant el coronavirus COVID-19.

Com ja l’hem informat, amb data de 18 de març de 2020, s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. La norma entra en vigor el mateix dia de la seva publicació i estén la seva vigència per un mes, i es preveu la possibilitat de pròrroga.

Les mesures adoptades afecten molts àmbits de l’activitat empresarial, en destaca la flexibilització en els procediments de reducció de jornada o de suspensió dels contractes (ERTOs), la suspensió del termini per al pagament de tributs i per formular comptes anuals, són algunes de les mesures d’urgència preses davant el coronavirus COVID-19

A continuació li oferim un quadre resum de les principals mesures laborals, fiscals i mercantils-comptables. 

QUADRE RESUM. MESURES COVID-19

MESURES LABORALS

Teletreball

Priorització del treball a distància per part de les empreses:

 • Enfront del cessament temporal o la reducció de l’activitat..
 • Tècnicament i raonablement possible.
 • Esforç d’adaptació proporcionat.
 • S’entén complerta l’obligació de riscos laborals a través d’una autoavaluació realitzada voluntàriament pel treballador amb teletreball.

Jornada laboral

Règim especial del dret d’adaptació i reducció de jornada:

 • Els treballadors que acreditin deures de cura respecte del cònjuge o parella de fet, així com respecte dels familiars per consanguinitat fins al segon grau del treballador. Cura de familiars (edat, malaltia o discapacitat que necessiti cura personal i directa com a conseqüència directa del COVID-19).
 • Empresa i treballador hauran de fer el possible per arribar a un acord.
 • Aquest dret ha de ser exercit de manera justificada i proporcionada en relació a la situació de l’empresa.
 • El dret es pot concretar en canvi de torn, alteració d’horari flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de treball, canvi de funcions, etc., i pot arribar al 100%  de la jornada en cas de necessitat.
 • Limitat al període de durada del COVID-19.
 • La contra partida és una reducció proporcional del salari i requereix una comunicació a l’empresa amb 24 hores d’antelació.

Cessament d’activitat

Prestacions extraordinàries per cessament d’activitat:

 • Des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.
 • Fins a l’últim dia del mes en què finalitzi.
 • Autònoms amb activitats suspeses o reducció d’almenys un 75%.

Procediment reducció

Flexibilització del procediment de reducció de jornada (ERTO)

 • Pèrdua d’activitat.
 • Justificat per COVID-19.
 • Constatació per autoritat laboral en 5 dies

Cotitzacions

Exoneració de cotitzacions en procediments per força major (ERTO):

 • Aportació empresarial i quotes per conceptes de recaptació conjunta.
 • 100% a empreses amb menys de 50 treballadors.
 • 75% a la resta d’empreses.

Suspensió contractes

Flexibilització del procediment de suspensió del contracte de treball:

 • Reducció de jornada per causes tècniques, econòmiques, organitzatives o productives.
 • Amb el termini improrrogable termini de 5 dies per a la constitució de la comissió.
 • I de 7 per a l’informe de la inspecció que serà potestatiu.

Dret a la prestació contributiva per desocupació dels treballadors afectats

 • Sempre que la contractació sigui prèvia al 18 de març.
 • Treballadors afectats amb dret a la prestació contributiva per desocupació.
 • No s’exigeix període mínim de cotització.

Desocupació

Presentació fora de termini de sol·licituds d’alta inicial o de represa de la prestació i del subsidi per desocupació:

 • No implica reducció de la durada del dret a la prestació.

MESURES FISCALS

Declaracions

Obligació de presentar liquidacions i autoliquidacions:

 • Es manté inalterada.
 • Obligació de la realització dels pagaments que se’n derivin.
 • Retencions, pagaments a compte IS, IRPF i IVA.

Informatives

Obligacions informatives:

 • Romanen vigents.
 • Subministrament immediat d’informació (SII), model 720, etc.

Suspensió de terminis

Moratòria per a determinats terminis:

– No afecta l’àmbit duaner.

– Ampliació fins al 30 d’abril de 2020:

 • Liquidacions tributàries ja practicades.
 • Venciments de terminis.
 • Fraccionaments ja concedits.
 • Subhastes i adjudicació de béns ja acordats.
 • Requeriments.
 • Diligències d’embargament.
 • Sol·licituds d’informació ja comunicades.
 • Al·legacions davant actes d’obertura o d’audiència.
 • Procediments sancionadors.
 • Declaració de nul·litat.
 • Devolució d’ingressos indeguts
 • Rectificació d’errors materials i de revocació.
 • Execució de garanties sobre béns immobles.

– S’inclou a la Direcció General del Cadastre.

– Ampliació fins al 20 de maig de 2020:

 • Si la notificació es produeix a partir de l’entrada en vigor del RDL 8/2020.
 • Tret que resulti d’aplicació un altre termini posterior.

Procediments

Procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors i de revisió:

 • Ja tramitats.
 • Durada màxima del procediment.
 • No es computa del 18 de març al 30 d’abril de 2020.

Transmissions

Exempció en l’ITPAJD:

 • Quota gradual AJD.
 • Escriptures en les quals es formalitzi les novacions contractuals de préstecs i crèdits hipotecaris.
 • Que es produeixin a l’empara del RDL 8/2020.

Duanes

 • Autorització excepcional.
 • Procediment de declaració i despatx de duaner.
 • Realització per qualsevol òrgan o funcionari.

MESURES COMPTABLES I MERCANTILS

Videoconferència

Ús de la videoconferència:

 • Sessions dels òrgans de govern i administració.
 • Encara que els estatuts no ho prevegin.
 • Amb garanties d’autenticitat.
 • Connexió bilateral o plurilateral en temps real amb imatge.
 • So dels assistents en remot.

Comptes anuals

Formulació de comptes anuals:

 • Suspensió del termini.
 • Afecta altres documents legalment exigibles.
 • Represa per a altres 3 mesos.
 • A comptar des de la finalització de l’estat d’alarma.

Comptes formulats per a l’exercici anterior:

 • A la data de declaració de l’estat d’alarma.
 • Pròrroga de 2 mesos del termini de verificació comptable.
 • A comptar des que finalitzi l’estat d’alarma.

Socis

Separació de socis:

 • Suspensió de l’exercici del dret.
 • Encara que concorri causa legal o estatutària.
 • Durant la vigència de l’estat d’alarma.

Socis cooperatius

Reintegrament d’aportacions a socis cooperatius:

 • Que siguin baixa durant la vigència de l’estat d’alarma.
 • Prorrogat fins que transcorrin 6 mesos a comptar des de finalització estat d’alarma.

Dissolució

Dissolució de societats:

 • Impossibilitat fins que transcorrin 2 mesos des de la finalització de l’estat d’alarma.
 • Fins i tot en el supòsit de constitució per temps determinat.

Convocatòria de la Junta General:

 • Suspensió termini de 2 mesos.
 • Adopció d’acord de dissolució o enervació.
 • Fins que finalitzi l’estat de l’alarma.

Exempció de responsabilitat a administradors:

 • Respecte deutes socials contrets durant la vigència de l’estat d’alarma.
 • Si la causa legal o estatutària de dissolució hagués esdevingut durant la seva vigència.

Societats anònimes cotitzades

Mesures de flexibilització en societats anònimes cotitzades:

 • Aplicables a òrgans de govern.
 • Ampliacions de termini.
 • Facultats dels consells.

Assentaments registrals

 • Suspensió del termini de caducitat.
 • Assentaments susceptibles de cancel·lació pel transcurs del temps.
 • Represa del còmput l’endemà de la finalització de l’estat d’alarma.

Podeu contactar amb aquesta oficina professional per a qualsevol dubte o aclariment que pugueu tenir sobre el mateix.

Lecturas: 214