Coronavirus COVID-19. Quadre resum de les principals mesures laborals, fiscals i mercantils-comptables

Flexibilitzaci贸 en els procediments de reducci贸 de jornada o de suspensi贸 dels contractes (ERTOs), la suspensi贸 del termini per al pagament de tributs i per formular comptes anuals, s贸n algunes de les mesures d’urg猫ncia preses davant el coronavirus COVID-19.

Com ja l’hem informat, amb data de 18 de mar莽 de 2020, s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 8/2020, de 17 de mar莽, de mesures urgents i extraordin脿ries per fer front a l’impacte econ貌mic i social del COVID-19. La norma entra en vigor el mateix dia de la seva publicaci贸 i est茅n la seva vig猫ncia per un mes, i es preveu la possibilitat de pr貌rroga.

Les mesures adoptades afecten molts 脿mbits de l’activitat empresarial, en destaca la flexibilitzaci贸 en els procediments de reducci贸 de jornada o de suspensi贸 dels contractes (ERTOs), la suspensi贸 del termini per al pagament de tributs i per formular comptes anuals, s贸n algunes de les mesures d’urg猫ncia preses davant el coronavirus COVID-19

A continuaci贸 li oferim un quadre resum de les principals mesures laborals, fiscals i mercantils-comptables. 

QUADRE RESUM. MESURES COVID-19

MESURES LABORALS

Teletreball

Prioritzaci贸 del treball a dist脿ncia per part de les empreses:

 • Enfront del cessament temporal o la reducci贸 de l’activitat..
 • T猫cnicament i raonablement possible.
 • Esfor莽 d’adaptaci贸 proporcionat.
 • S’ent茅n complerta l’obligaci贸 de riscos laborals a trav茅s d’una autoavaluaci贸 realitzada volunt脿riament pel treballador amb teletreball.

Jornada laboral

R猫gim especial del dret d’adaptaci贸 i reducci贸 de jornada:

 • Els treballadors que acreditin deures de cura respecte del c貌njuge o parella de fet, aix铆 com respecte dels familiars per consanguinitat fins al segon grau del treballador. Cura de familiars (edat, malaltia o discapacitat que necessiti cura personal i directa com a conseq眉猫ncia directa del COVID-19).
 • Empresa i treballador hauran de fer el possible per arribar a un acord.
 • Aquest dret ha de ser exercit de manera justificada i proporcionada en relaci贸 a la situaci贸 de l’empresa.
 • El dret es pot concretar en canvi de torn, alteraci贸 d’horari flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de treball, canvi de funcions, etc., i pot arribar al 100%  de la jornada en cas de necessitat.
 • Limitat al per铆ode de durada del COVID-19.
 • La contra partida 茅s una reducci贸 proporcional del salari i requereix una comunicaci贸 a l’empresa amb 24 hores d’antelaci贸.

Cessament d’activitat

Prestacions extraordin脿ries per cessament d’activitat:

 • Des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.
 • Fins a l’煤ltim dia del mes en qu猫 finalitzi.
 • Aut貌noms amb activitats suspeses o reducci贸 d’almenys un 75%.

Procediment reducci贸

Flexibilitzaci贸 del procediment de reducci贸 de jornada (ERTO)

 • P猫rdua d’activitat.
 • Justificat per COVID-19.
 • Constataci贸 per autoritat laboral en 5 dies

Cotitzacions

Exoneraci贸 de cotitzacions en procediments per for莽a major (ERTO):

 • Aportaci贸 empresarial i quotes per conceptes de recaptaci贸 conjunta.
 • 100% a empreses amb menys de 50 treballadors.
 • 75% a la resta d’empreses.

Suspensi贸 contractes

Flexibilitzaci贸 del procediment de suspensi贸 del contracte de treball:

 • Reducci贸 de jornada per causes t猫cniques, econ貌miques, organitzatives o productives.
 • Amb el termini improrrogable termini de 5 dies per a la constituci贸 de la comissi贸.
 • I de 7 per a l’informe de la inspecci贸 que ser脿 potestatiu.

Dret a la prestaci贸 contributiva per desocupaci贸 dels treballadors afectats

 • Sempre que la contractaci贸 sigui pr猫via al 18 de mar莽.
 • Treballadors afectats amb dret a la prestaci贸 contributiva per desocupaci贸.
 • No s’exigeix per铆ode m铆nim de cotitzaci贸.

Desocupaci贸

Presentaci贸 fora de termini de sol路licituds d’alta inicial o de represa de la prestaci贸 i del subsidi per desocupaci贸:

 • No implica reducci贸 de la durada del dret a la prestaci贸.

MESURES FISCALS

Declaracions

Obligaci贸 de presentar liquidacions i autoliquidacions:

 • Es mant茅 inalterada.
 • Obligaci贸 de la realitzaci贸 dels pagaments que se’n derivin.
 • Retencions, pagaments a compte IS, IRPF i IVA.

Informatives

Obligacions informatives:

 • Romanen vigents.
 • Subministrament immediat d’informaci贸 (SII), model 720, etc.

Suspensi贸 de terminis

Morat貌ria per a determinats terminis:

– No afecta l’脿mbit duaner.

– Ampliaci贸 fins al 30 d’abril de 2020:

 • Liquidacions tribut脿ries ja practicades.
 • Venciments de terminis.
 • Fraccionaments ja concedits.
 • Subhastes i adjudicaci贸 de b茅ns ja acordats.
 • Requeriments.
 • Dilig猫ncies d’embargament.
 • Sol路licituds d’informaci贸 ja comunicades.
 • Al路legacions davant actes d’obertura o d’audi猫ncia.
 • Procediments sancionadors.
 • Declaraci贸 de nul路litat.
 • Devoluci贸 d’ingressos indeguts
 • Rectificaci贸 d’errors materials i de revocaci贸.
 • Execuci贸 de garanties sobre b茅ns immobles.

– S’inclou a la Direcci贸 General del Cadastre.

– Ampliaci贸 fins al 20 de maig de 2020:

 • Si la notificaci贸 es produeix a partir de l’entrada en vigor del RDL 8/2020.
 • Tret que resulti d’aplicaci贸 un altre termini posterior.

Procediments

Procediments d’aplicaci贸 dels tributs, sancionadors i de revisi贸:

 • Ja tramitats.
 • Durada m脿xima del procediment.
 • No es computa del 18 de mar莽 al 30 d’abril de 2020.

Transmissions

Exempci贸 en l’ITPAJD:

 • Quota gradual AJD.
 • Escriptures en les quals es formalitzi les novacions contractuals de pr茅stecs i cr猫dits hipotecaris.
 • Que es produeixin a l’empara del RDL 8/2020.

Duanes

 • Autoritzaci贸 excepcional.
 • Procediment de declaraci贸 i despatx de duaner.
 • Realitzaci贸 per qualsevol 貌rgan o funcionari.

MESURES COMPTABLES I MERCANTILS

Videoconfer猫ncia

脷s de la videoconfer猫ncia:

 • Sessions dels 貌rgans de govern i administraci贸.
 • Encara que els estatuts no ho prevegin.
 • Amb garanties d’autenticitat.
 • Connexi贸 bilateral o plurilateral en temps real amb imatge.
 • So dels assistents en remot.

Comptes anuals

Formulaci贸 de comptes anuals:

 • Suspensi贸 del termini.
 • Afecta altres documents legalment exigibles.
 • Represa per a altres 3 mesos.
 • A comptar des de la finalitzaci贸 de l’estat d’alarma.

Comptes formulats per a l’exercici anterior:

 • A la data de declaraci贸 de l’estat d’alarma.
 • Pr貌rroga de 2 mesos del termini de verificaci贸 comptable.
 • A comptar des que finalitzi l’estat d’alarma.

Socis

Separaci贸 de socis:

 • Suspensi贸 de l’exercici del dret.
 • Encara que concorri causa legal o estatut脿ria.
 • Durant la vig猫ncia de l’estat d’alarma.

Socis cooperatius

Reintegrament d’aportacions a socis cooperatius:

 • Que siguin baixa durant la vig猫ncia de l’estat d’alarma.
 • Prorrogat fins que transcorrin 6 mesos a comptar des de finalitzaci贸 estat d’alarma.

Dissoluci贸

Dissoluci贸 de societats:

 • Impossibilitat fins que transcorrin 2 mesos des de la finalitzaci贸 de l’estat d’alarma.
 • Fins i tot en el sup貌sit de constituci贸 per temps determinat.

Convocat貌ria de la Junta General:

 • Suspensi贸 termini de 2 mesos.
 • Adopci贸 d’acord de dissoluci贸 o enervaci贸.
 • Fins que finalitzi l’estat de l’alarma.

Exempci贸 de responsabilitat a administradors:

 • Respecte deutes socials contrets durant la vig猫ncia de l’estat d’alarma.
 • Si la causa legal o estatut脿ria de dissoluci贸 hagu茅s esdevingut durant la seva vig猫ncia.

Societats an貌nimes cotitzades

Mesures de flexibilitzaci贸 en societats an貌nimes cotitzades:

 • Aplicables a 貌rgans de govern.
 • Ampliacions de termini.
 • Facultats dels consells.

Assentaments registrals

 • Suspensi贸 del termini de caducitat.
 • Assentaments susceptibles de cancel路laci贸 pel transcurs del temps.
 • Represa del c貌mput l’endem脿 de la finalitzaci贸 de l’estat d’alarma.

Podeu contactar amb aquesta oficina professional per a qualsevol dubte o aclariment que pugueu tenir sobre el mateix.

Lecturas: 214