Coronavirus COVID-19. Quadre resum de les principals mesures laborals, fiscals i mercantils-comptables

Flexibilitzaci√≥ en els procediments de reducci√≥ de jornada o de suspensi√≥ dels contractes (ERTOs), la suspensi√≥ del termini per al pagament de tributs i per formular comptes anuals, s√≥n algunes de les mesures d’urg√®ncia preses davant el coronavirus COVID-19.

Com ja l’hem informat, amb data de 18 de mar√ß de 2020, s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 8/2020, de 17 de mar√ß, de mesures urgents i extraordin√†ries per fer front a l’impacte econ√≤mic i social del COVID-19. La norma entra en vigor el mateix dia de la seva publicaci√≥ i est√©n la seva vig√®ncia per un mes, i es preveu la possibilitat de pr√≤rroga.

Les mesures adoptades afecten molts √†mbits de l’activitat empresarial, en destaca la flexibilitzaci√≥ en els procediments de reducci√≥ de jornada o de suspensi√≥ dels contractes (ERTOs), la suspensi√≥ del termini per al pagament de tributs i per formular comptes anuals, s√≥n algunes de les mesures d’urg√®ncia preses davant el coronavirus COVID-19

A continuaci√≥ li oferim un quadre resum de les principals mesures laborals, fiscals i mercantils-comptables. 

QUADRE RESUM. MESURES COVID-19

MESURES LABORALS

Teletreball

Priorització del treball a distància per part de les empreses:

 • Enfront del cessament temporal o la reducci√≥ de l’activitat..
 • T√®cnicament i raonablement possible.
 • Esfor√ß d’adaptaci√≥ proporcionat.
 • S’ent√©n complerta l’obligaci√≥ de riscos laborals a trav√©s d’una autoavaluaci√≥ realitzada volunt√†riament pel treballador amb teletreball.

Jornada laboral

R√®gim especial del dret d’adaptaci√≥ i reducci√≥ de jornada:

 • Els treballadors que acreditin deures de cura respecte del c√≤njuge o parella de fet, aix√≠ com respecte dels familiars per consanguinitat fins al segon grau del treballador. Cura de familiars (edat, malaltia o discapacitat que necessiti cura personal i directa com a conseq√ľ√®ncia directa del COVID-19).
 • Empresa i treballador hauran de fer el possible per arribar a un acord.
 • Aquest dret ha de ser exercit de manera justificada i proporcionada en relaci√≥ a la situaci√≥ de l’empresa.
 • El dret es pot concretar en canvi de torn, alteraci√≥ d’horari flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de treball, canvi de funcions, etc., i pot arribar al 100%  de la jornada en cas de necessitat.
 • Limitat al per√≠ode de durada del COVID-19.
 • La contra partida √©s una reducci√≥ proporcional del salari i requereix una comunicaci√≥ a l’empresa amb 24 hores d’antelaci√≥.

Cessament d’activitat

Prestacions extraordin√†ries per cessament d’activitat:

 • Des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.
 • Fins a l’√ļltim dia del mes en qu√® finalitzi.
 • Aut√≤noms amb activitats suspeses o reducci√≥ d’almenys un 75%.

Procediment reducció

Flexibilització del procediment de reducció de jornada (ERTO)

 • P√®rdua d’activitat.
 • Justificat per COVID-19.
 • Constataci√≥ per autoritat laboral en 5 dies

Cotitzacions

Exoneració de cotitzacions en procediments per força major (ERTO):

 • Aportaci√≥ empresarial i quotes per conceptes de recaptaci√≥ conjunta.
 • 100% a empreses amb menys de 50 treballadors.
 • 75% a la resta d’empreses.

Suspensió contractes

Flexibilització del procediment de suspensió del contracte de treball:

 • Reducci√≥ de jornada per causes t√®cniques, econ√≤miques, organitzatives o productives.
 • Amb el termini improrrogable termini de 5 dies per a la constituci√≥ de la comissi√≥.
 • I de 7 per a l’informe de la inspecci√≥ que ser√† potestatiu.

Dret a la prestació contributiva per desocupació dels treballadors afectats

 • Sempre que la contractaci√≥ sigui pr√®via al 18 de mar√ß.
 • Treballadors afectats amb dret a la prestaci√≥ contributiva per desocupaci√≥.
 • No s’exigeix per√≠ode m√≠nim de cotitzaci√≥.

Desocupació

Presentaci√≥ fora de termini de sol¬∑licituds d’alta inicial o de represa de la prestaci√≥ i del subsidi per desocupaci√≥:

 • No implica reducci√≥ de la durada del dret a la prestaci√≥.

MESURES FISCALS

Declaracions

Obligació de presentar liquidacions i autoliquidacions:

 • Es mant√© inalterada.
 • Obligaci√≥ de la realitzaci√≥ dels pagaments que se’n derivin.
 • Retencions, pagaments a compte IS, IRPF i IVA.

Informatives

Obligacions informatives:

 • Romanen vigents.
 • Subministrament immediat d’informaci√≥ (SII), model 720, etc.

Suspensió de terminis

Moratòria per a determinats terminis:

– No afecta l’√†mbit duaner.

– Ampliaci√≥ fins al 30 d’abril de 2020:

 • Liquidacions tribut√†ries ja practicades.
 • Venciments de terminis.
 • Fraccionaments ja concedits.
 • Subhastes i adjudicaci√≥ de b√©ns ja acordats.
 • Requeriments.
 • Dilig√®ncies d’embargament.
 • Sol¬∑licituds d’informaci√≥ ja comunicades.
 • Al¬∑legacions davant actes d’obertura o d’audi√®ncia.
 • Procediments sancionadors.
 • Declaraci√≥ de nul¬∑litat.
 • Devoluci√≥ d’ingressos indeguts
 • Rectificaci√≥ d’errors materials i de revocaci√≥.
 • Execuci√≥ de garanties sobre b√©ns immobles.

– S’inclou a la Direcci√≥ General del Cadastre.

РAmpliació fins al 20 de maig de 2020:

 • Si la notificaci√≥ es produeix a partir de l’entrada en vigor del RDL 8/2020.
 • Tret que resulti d’aplicaci√≥ un altre termini posterior.

Procediments

Procediments d’aplicaci√≥ dels tributs, sancionadors i de revisi√≥:

 • Ja tramitats.
 • Durada m√†xima del procediment.
 • No es computa del 18 de mar√ß al 30 d’abril de 2020.

Transmissions

Exempci√≥ en l’ITPAJD:

 • Quota gradual AJD.
 • Escriptures en les quals es formalitzi les novacions contractuals de pr√©stecs i cr√®dits hipotecaris.
 • Que es produeixin a l’empara del RDL 8/2020.

Duanes

 • Autoritzaci√≥ excepcional.
 • Procediment de declaraci√≥ i despatx de duaner.
 • Realitzaci√≥ per qualsevol √≤rgan o funcionari.

MESURES COMPTABLES I MERCANTILS

Videoconferència

Ús de la videoconferència:

 • Sessions dels √≤rgans de govern i administraci√≥.
 • Encara que els estatuts no ho prevegin.
 • Amb garanties d’autenticitat.
 • Connexi√≥ bilateral o plurilateral en temps real amb imatge.
 • So dels assistents en remot.

Comptes anuals

Formulació de comptes anuals:

 • Suspensi√≥ del termini.
 • Afecta altres documents legalment exigibles.
 • Represa per a altres 3 mesos.
 • A comptar des de la finalitzaci√≥ de l’estat d’alarma.

Comptes formulats per a l’exercici anterior:

 • A la data de declaraci√≥ de l’estat d’alarma.
 • Pr√≤rroga de 2 mesos del termini de verificaci√≥ comptable.
 • A comptar des que finalitzi l’estat d’alarma.

Socis

Separació de socis:

 • Suspensi√≥ de l’exercici del dret.
 • Encara que concorri causa legal o estatut√†ria.
 • Durant la vig√®ncia de l’estat d’alarma.

Socis cooperatius

Reintegrament d’aportacions a socis cooperatius:

 • Que siguin baixa durant la vig√®ncia de l’estat d’alarma.
 • Prorrogat fins que transcorrin 6 mesos a comptar des de finalitzaci√≥ estat d’alarma.

Dissolució

Dissolució de societats:

 • Impossibilitat fins que transcorrin 2 mesos des de la finalitzaci√≥ de l’estat d’alarma.
 • Fins i tot en el sup√≤sit de constituci√≥ per temps determinat.

Convocatòria de la Junta General:

 • Suspensi√≥ termini de 2 mesos.
 • Adopci√≥ d’acord de dissoluci√≥ o enervaci√≥.
 • Fins que finalitzi l’estat de l’alarma.

Exempció de responsabilitat a administradors:

 • Respecte deutes socials contrets durant la vig√®ncia de l’estat d’alarma.
 • Si la causa legal o estatut√†ria de dissoluci√≥ hagu√©s esdevingut durant la seva vig√®ncia.

Societats anònimes cotitzades

Mesures de flexibilització en societats anònimes cotitzades:

 • Aplicables a √≤rgans de govern.
 • Ampliacions de termini.
 • Facultats dels consells.

Assentaments registrals

 • Suspensi√≥ del termini de caducitat.
 • Assentaments susceptibles de cancel¬∑laci√≥ pel transcurs del temps.
 • Represa del c√≤mput l’endem√† de la finalitzaci√≥ de l’estat d’alarma.

Podeu contactar amb aquesta oficina professional per a qualsevol dubte o aclariment que pugueu tenir sobre el mateix.

Lecturas: 214